Innledende studie av forurenset grunn

Innledende studie er første del av å kartlegge forurenset grunn og består av en innledende studie og en befaring.

Målet med en innledende studie er å samle inn all relevant informasjon om lokaliteten, og vurdere behovet for og omfanget av videre undersøkelser. Dette skal hjelpe deg med å:

  • vurdere om det er sannsynlig at området er forurenset og identifisere forurensningskilder og -mønster
  • identifisere mulige farer for mennesker og miljø relatert til forurenset grunn
  • lage prøvetakingsplan, inkludert trygge arbeidsmetoder, til bruk i undersøkelsen av forurenset grunn
  • utarbeide miljømål for lokaliteten

Innledende studie i to deler

En innledende studie består av to deler. Del to gjennomføres hvis det er mulig.

Skrivebordstudium

I et skrivebordstudium skal du hente inn og vurdere alle tilgjengelige og relevante opplysninger om lokaliteten. Denne skal omtale nøkkeldata om lokaliteten, eksempelvis størrelse, historikk og arealbruk, samt identifisere potensielle kilder til forurensning på området.

En oppsummering av relevante opplysninger og vurderinger som bør hentes inn, er vist i sjekklisten under. Husk å dokumentere kilder til informasjon og kommenter relevant informasjon fra dine funn.

Befaring

En befaring på lokaliteten skal få fram nødvendig informasjon til planlegging av feltundersøkelser.

  • geologi, jordsmonn, hydrologi (vannveier og dreneringsmønster)
  • topografi (lokalitetens plassering i terrenget)
  • tegn på endringer i høydenivå (utfyllinger eller lagring og utgravinger)
  • indikasjoner på forurensning (synlig forurensning eller utfelling, lukt, påvirkning på vegetasjon med mer)
  • forhold som kan hindre prøvetaking på enkelte steder, for eksempel bygninger
  • observasjon av fremmede plantearter

Rapportering av den innledende studien

Omfang av rapportering vil avhenge av årsaken til at den innledende studien ble satt i gang.

Vanligvis inngår funnene fra den innledende studien som en del av rapporteringen fra prøvetaking av forurenset grunn. Dette gjelder både i bygge-/gravesaker og i tilfeller der forurensningsmyndighet har pålagt undersøkelser.

I noen tilfeller, som ved privat eiendomsoverdragelse eller ved vurdering av lange strekninger for veg eller jernbane, lages det egen rapport for den innledende studien.

Kan saken avsluttes etter innledende studie?

Som regel må du ta prøver for å dokumentere om grunnen er forurenset eller ikke. I enkelte tilfeller kan saken avsluttes når det er kommet fram informasjon som tilsier at det ikke er grunn til å tro at lokaliteten er forurenset.

Forurensningsmyndigheten kan likevel pålegge undersøkelser og i en byggesak kan kommunen kreve undersøkelser av forurenset grunn før tiltakshaver kommer videre med byggesaken.

Når går du videre til undersøkelse av forurenset grunn?

Dersom den innledende undersøkelsen gir deg grunn til å tro at lokaliteten er forurenset, går du videre til å utarbeide miljømål og en prøvetakingsplan før du gjennomfører en undersøkelse av grunnen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid