Målet med opprydding av områder med forurenset grunn er at det skal bli trygt for mennesker som oppholder seg der og ikke skade miljøet.

Dette er grunnforurensning

Forurenset grunn er for eksempel jord eller berggrunn som

  • Har høyere konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer enn fastsatte normverdier.
  • Danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft.

Jord eller berggrunn med naturlig forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner av enkelte uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer, regnes ikke som forurenset grunn.

Definisjon av forurenset grunn finner du i forurensningsforskriften § 2-3.

Når miljøgifter havner i jorda, vil en del av dem bindes til jordpartikler. Selv om flere av dem vil forsvinne etter hvert (gjennom nedbrytning, utvasking eller fordamping), vil jorda forbli forurenset, dersom det hele tiden skjer ny tilførsel av miljøgifter. I noen tilfeller kan også konsentrasjonen i jorda øke.

Sannsynligheten for å forurense grunnen kan være høy for bransjer som skipsverft, galvaniske bedrifter, gruver, brannøvingsfelt, gartnerier og bensinstasjoner.

Også der det har pågått mye menneskelig aktivitet kan grunnen være lettere forurenset. Jorda i eldre og sentrale deler av de større byene er ofte forurenset, blant annet som følge av mye trafikk, bygge- og graveaktiviteter, og at jord- og fyllmasser ofte er gjenbrukt flere ganger.

Skytebaner har også ofte forurenset grunn i form av tungmetaller fra ammunisjonen som brukes.

I eldre tider var det heller ikke uvanlig å fylle igjen byggegroper med avfall. I tillegg kan tidligere branntomter være forurenset.

Forurenset grunn påvirker oss

Vi kan bli eksponert for miljøgifter i grunnen når vi puster inn forurenset støv og gasser. Vi kan også bli utsatt for miljøgifter hvis vi er i direkte kontakt med jorda, eller spiser mat som er dyrket på området.

Forurensningen kan også spre seg til grunnvannet, og gjøre at vi får i oss miljøgifter via drikkevann. Der grunnvann brukes som drikkevann er det derfor spesielt viktig å stanse spredning av forurensning fra jorda til grunnvannet.

Forurensning i grunnen kan føre til forurensning av nærliggende innsjøer og fjorder. Utlekking av miljøgifter fra områder med forurenset grunn gjør at flere kystområder i Norge er forurenset.

Forurensningen kan påvirke jorda slik at den mister sine viktige egenskaper i økosystemet. Dette kan føre til at planter og dyr ikke vil kunne leve der, eller til en endring i økologien i området.

Konsekvensene for helse og miljø avhenger av

  • Balansen mellom forurensningen som lekker ut i grunnen, og det som vaskes ut.
  • Hva slags forurensning det er snakk om.
  • Type jord.
  • Mengde nedbør.
  • Hvilke organismer som lever i jorda.

Her er det forurenset grunn

Områder hvor det tidligere har vært industri kan være forurenset på grunn av tidligere utslipp fra produksjonen eller akutt forurensning. Når industrien legges ned og arealbruken endres, kan det være behov for at det gjennomføres tiltak. 

Vi får også stadig ny kunnskap om miljøgifter og bransjer som gjør at vi avdekker flere områder med grunnforurensning. Miljødirektoratet kjenner til mange lokaliteter der det er forurensning i grunnen eller mistanke om forurensning.

Rydder opp i grunnforurensning

Arbeidet med forurenset grunn i Norge har pågått i flere tiår. Oppryddingstiltak er gjennomført på store og alvorlige lokaliteter med grunnforurensning. Viktige prosjekter, som opprydding i forurenset barnehagejord, er gjennomført.

Nye forurensede lokaliteter dukker ofte opp når industri legges ned og arealbruken endres. Vi får også stadig ny kunnskap om miljøgifter og bransjer, som gjør at vi avdekker flere områder med forurenset grunn.

Grunnforurensning er derfor et problem vi må ta tak i og forholde oss til i uoverskuelig framtid.

Miljødirektoratets rolle

Dersom du skal bygge eller grave i forurenset grunn eller i områder du mistenker er forurenset, er kommunen myndighet. Dette er forankret i forurensningsforskriften kapittel 2. Du må utarbeide en tiltaksplan og sende denne til kommunen for å få den vurdert og godkjent.

Statsforvalteren er klageinstans på kommunens vedtak.

I noen saker kan Miljødirektoratet vurdere om statsforvalteren eller Miljødirektoratet skal behandle saken i stedet for kommunen. 

Statsforvalteren kan pålegge den som er ansvarlig for forurensningen å undersøke og rydde opp i forurenset grunn for bransjer de har ansvar for.

For alle andre saker og bransjer er Miljødirektoratet ansvarlig myndighet.

Miljødirektoratet er klageinstans på statsforvalterens vedtak. Miljødirektoratet kan også delegere enkeltsaker til statsforvalteren.

Veiledning og ressurser