Målet med opprydding av områder med forurenset grunn er at det skal bli trygt for mennesker som oppholder seg der og ikke skade miljøet.

Hvor finner vi forurenset grunn?

Områder hvor det tidligere har vært industri kan være forurenset på grunn av tidligere utslipp fra produksjonen eller akutt forurensning. Når industrien legges ned og arealbruken endres, kan det være behov for at det gjennomføres tiltak. 

Vi får også stadig ny kunnskap om miljøgifter og bransjer som gjør at vi avdekker flere områder med grunnforurensning.

I kartet kan du selv finne informasjon om forurenset grunn i Norge. Dataene er fra databasen Grunnforurensning.

Hva er grunnforurensning?

Definisjon av forurenset grunn finner du i forurensningsforskriften §2-3 

Forurenset grunn er for eksempel jord eller berggrunn som: 

  • Har høyere konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer enn fastsatte normverdier,
  • Danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft.

Jord eller berggrunn med naturlig forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner av enkelte uorganiske helse- eller miljøfarlige stoffer, regnes ikke som forurenset grunn.

Les mer i forskriften om hva som kreves av tiltakshaver og hvilke normverdier som er fastsatt for ulike stoffer.

Hvem er myndighet for forurenset grunn?

Kommunen er myndighet hvis du skal bygge eller grave

Dersom du skal bygge eller grave i forurenset grunn eller i områder du mistenker er forurenset, er kommunen myndighet. Dette er forankret i forurensningsforskriften kapittel 2. Du må utarbeide en tiltaksplan og sende denne til kommunen for å få den vurdert og godkjent.

Statsforvalteren er klageinstans på kommunens vedtak.

I noen saker kan Miljødirektoratet vurdere om statsforvalteren eller Miljødirektoratet skal behandle saken i stedet for kommunen. 

Miljødirektoratet eller statsforvalteren er ansvarlig i andre saker

Statsforvalteren kan pålegge den som er ansvarlig for forurensningen å undersøke og rydde opp i forurenset grunn for bransjer de har ansvar for.

For alle andre saker og bransjer er Miljødirektoratet ansvarlig myndighet.

Miljødirektoratet er klageinstans på statsforvalterens vedtak. Miljødirektoratet kan også delegere enkeltsaker til statsforvalteren.

Veiledning om forurenset grunn

Forurenset grunn i bygge- og gravesaker

Andre relevante ressurser