EUs frivillige miljøstyrings- og miljørevisjonsordning Emas formidler et troverdig budskap om resultatet av miljøarbeidet i form av en gransket og godkjent miljøberetning.

Ifølge Emas skal den årlige miljøutredningen være offentlig og publiseres på nettsiden til virksomheten og på EUs Emas-sider .

Emas støtter virksomhetens miljøarbeid

Emas en en støtte i formidlingen av organisasjonens miljøarbeid. Ved å publisere en godkjent miljøutredning hvert år, kan en organisasjon øke sin troverdighet.

Emas er et tilbud til dem som vil forbedre miljøytelsen og kunne dokumentere det, ved at kunder og partnere kan følge forbedringsarbeidet fra år til år.

Emas baserer seg på ISO 14001-standarden

Emas representerer samtidig en redegjørelse for en organisasjons ISO 14001-arbeid. Den gjenkjennelige logoen gjør Emas til et konkurransedyktig globalt varemerke.

Emas kan benyttes av alle

Emas er åpent for alle typer organisasjoner, for eksempel produksjonsindustri, servicebedrifter, organisasjoner med myndighetsutøvelse og tilsynsarbeid, samt bedrifter som tilbyr finansielle tjenester og rådgivning.

Emas gir mer enn ISO 14001

Emas er et mer ambisiøst miljøstyringssystem enn ISO 14001 på følgende områder:

  • Kommunikasjon – årlig publisering av miljøutredning gjennomgått av tredjepart.
  • Strengere krav til etterlevelse av lover og krav.
  • Oppfølging av miljøytelsen ved hjelp av indikatorer.

Emas er innført i alle EU-/EØS-land gjennom en forordning fra 1995. I Norge er forordningen tatt inn i forurensingsloven §52c.

Miljødirektoratet følger opp Emas i Norge

Hovedansvaret for Emas i Norge ligger hos Klima- og miljøverndepartementet. Departementet har delegert sin utøvende rolle til Miljødirektoratet.

Brønnøysundregistrene, ved Emas-registeret, er ansvarlig for registerdriften. Ved registrering av en ny virksomhet eller et nytt område, eller ved endring av registrerte opplysninger, ajourføres listen over Emas-registrerte områder i Norge.