Målgruppe for miljøstyringsystemet

  • Selskaper og organisasjoner.

Et miljøstyringssystem er et verktøy for å organisere og integrere miljøarbeidet i driften av en organisasjon. De fire skrittene planlegge, gjennomføre, følge opp og handle gir en systematisk forbedring av organisasjonens miljøytelse.

Det skal være en tydelig ansvarsfordeling innenfor rammen av miljøstyringsarbeidet. Det skal blant annet finnes rutiner for å sikre at organisasjonen øker den positive miljøpåvirkningen og reduserer den negative.

På denne måten bidrar organisasjonen også til Norges miljømål og FNs globale bærekraftsmål.

Hovedpunktene i et miljøstyringssystem

  1. Det skal gjennomføres en miljøutredning for å analysere virksomhetens miljøpåvirkning og fastslå graden av betydelig miljøpåvirkning.
  2. Med utgangspunkt i miljøutredningen vedtas en miljøpolicy som beskriver organisasjonens intensjoner i miljøarbeidet, samt miljømål som beskriver hva organisasjonen skal oppnå med miljøarbeidet.
  3. Det utarbeides en plan for arbeidet med å nå miljømålene. Ansvar og rettigheter til å gjennomføre tiltak bestemmes. Medarbeidernes miljøkunnskaper utvikles, og det etableres rutiner for både det interne miljøarbeidet og for kontakt utad.
  4. Det gjennomføres årlige interne og eksterne miljørevisjoner for å kontrollere hvordan miljøstyringssystemet fungerer, og for å kontrollere at miljøregler og andre styrende dokumenter for myndighetenes miljøstyring og miljøarbeid blir fulgt. Resultatet av revisjonen presenteres for organisasjonens ledelse og benyttes til å forbedre systemet.
  5. Resultatet av miljøstyringsarbeidet beskrives i den årlige miljøutredningen i henhold til Emas. Resultatet skal kommuniseres både internt og eksternt.

Både ledelsen og ansatte må være med

Engasjement fra ledelsens side er en forutsetning for et effektivt miljøstyringssystem. Ledelsen fatter vedtak om miljøpolicy og miljømål, tar del i oppfølgingen, vedtar forbedringer og viser de ansatte at arbeidet har høy prioritet.

Alle ansatte skal føle seg delaktige og holdes informert om miljøarbeidet.

En organisasjon kan velge å sertifisere miljøstyringssystemet sitt i henhold til ISO 14001 og/eller registrere seg i henhold til EMAS.

Emas-veiledning

EU-kommisjonen har utarbeidet flere typer veiledningsmateriale for organisasjoner og selskaper som ønsker å registrere seg i henhold til Emas-forordningen:

Sertifiseringsorgan

Akkrediterte sertifiseringsorganer (miljøkontrollører) er oppført på Norsk Akkrediterings nettsted

Miljøstyringspraksis for elleve sektorer

EU-kommisjonen arbeider med å utvikle sektorspesifikke referansedokumenter som blant annet beskriver beste miljøstyringspraksis og ytelse i verdensklasse for følgende elleve sektorer.