Det utarbeides referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker for de ulike aktivitetene som er omfattet av IED. Disse omtales som Bref-dokumenter.

Disse beskriver det man kjenner til om teknikker som gir best beskyttelse for ytre miljø – med tilhørende Bat-konklusjoner.

Bat-AEL (Bat Associated Emission level)

Noen av disse konklusjonene har forpliktende utslippsgrensenivåer, som omtales som Bat-AEL (Bat Associated Emission level).

Teknikkene som beskrives i Bref-dokumentene er grunnlaget for å fastsette Bat-AEL i Bat-konklusjonene. Ofte angis standard målemetoder som skal dokumentere utslippsnivåene.

Oversikt over bransjer, aktiviteter og prosesser Bref gjelder for

I innledningen til Bref-dokumentene og Bat-konklusjonene er det gitt en oversikt (scope) over hvilke bransjer/aktiviteter/prosesser Bref-dokumentet gjelder for – med henvisning til Annex I i industriutslippsdirektivet – som tilsvarer vedlegg I i forurensingsforskriftens kapittel 36.

Scope angir også presiseringer av aktiviteter som ikke er omfattet av Bat-konklusjonene.

Eksempel på vurdering av kapasitet

Virksomheten har to fyringsenheter som produserer energi. Forbrenningsanlegg omfattes av 1.1 i vedlegg I i forurensingsforskriften:

"1.1 Forbrenning av brensel i anlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 50 M."

Kapasiteten for de to enhetene skal summeres, og anlegget er omfattet av IED hvis summen av kapasitet for de to fyringsenhetene er 50 MW eller mer.

En virksomhet kan være omfattet av flere Bref

Noen aktiviteter beskrevet i vedlegg I til kapittel 36 i forurensingsforskriften vil være omfattet av flere Bref og Bat-konklusjoner.

Et eksempel er en virksomhet som produserer organiske kjemikalier er omfattet av

  • Bref for denne bransjen Large Volume Organic Chemicals (LVOC).
  • I tillegg er omfattet den mer generelle Bref for utslipp til vann og luft fra kjemisk industri "Common waste water and waste gas management in the chemical sector" (CWW).  

Hvis en virksomhet er omfattet av to ulike Bref med Bat-konklusjoner som har Bat-AEL for samme stoff, vil det normalt være den strengeste verdien som skal legges til grunn.

Bref som gjelder på tvers

Det er laget referansedokumenter som gir veiledning på tvers av bransjer. Disse har ikke bindende krav, men er nyttige veiledningsdokumenter for hva som er beste tilgjengelige teknikk innenfor visse tema.

  • Bref for energieffektivisering (ENE) gir føringer for hvordan energien skal utnyttes effektivt.
  • Bref for utslipp fra lagring (EFS) gir føringer for diffuse utslipp.
  • Bref for industrielle kjølesystemer (ICS) beskriver BAT-teknikker for balansert varmeveksling i prosesser ved design av anlegg (lokalitet/sted og varme-/ kjølebehov).
  • Bref for "monitoring of emissions to air and water" (ROM) adresserer generelle aspekter ved måling av utslipp fra anlegg som omfattes av IED.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid