EU-kommisjonen organiserer en informasjonsutveksling mellom medlemsstatene og de berørte næringene for hva som er Bat for industrisektorene som dekkes av IED. Miljøorganisasjoner er også involvert.

Arbeidet ledes av det europeiske IPPC-byrået, som har sitt kontor i Sevilla i Spania.

Teknisk arbeidsgruppe er viktig

Arbeidet med den enkelte Bref starter med aktivering/reaktivering av en teknisk arbeidsgruppe (TWG).

I de fleste tilfeller har en slik arbeidsgruppe vært sovende siden den første Bref ble skrevet på 2000-tallet. Reaktiveringen innebærer at alle deltakende aktører melder inn aktuelle personer som skal delta i arbeidsgruppa.

TWG bidrar med informasjon og data for arbeidet, utveksler informasjon og gir kommentarer til utkast til Bref-dokumenter. De spiller dermed en viktig rolle i utarbeidelsen og revisjonen av dokumentene.

For å kunne bidra, påvirke og få informasjon under utarbeidelsen av Bat-konklusjoner, er det viktig å delta i de tekniske arbeidsgruppene som etableres for de ulike Bref.

Miljødirektoratet deltar i arbeidet for noen av Bref-ene avhengig av relevans.

Det er viktig at industrien også følger med på hva som skjer i de ulike arbeidsgruppene for å være forberedt på hvilke Bat-konklusjoner som vil komme.

Trinn i Sevilla-prosessen

Teknisk arbeidsgruppe (TWG) aktiveres

Etter aktivering/reaktivering av en teknisk arbeidsgruppe avholdes et oppstartsmøte kalt "kick-off", der det hovedsakelig er fokus på å bli enige om:

  • Omfanget av det reviderte Bref- og Bat-konklusjonsdokumentet.
  • Hvilke miljøaspekter (kalt "KEI", sentrale miljøspørsmål) revisjonen bør fokusere på.
  • Hvilke anlegg i industrisektoren som skal være såkalte referanseanlegg, det vil si hvilke som skal være involvert i innsamling av plantespesifikke data om utslipp, avfallsmengder, energiforbruk, produksjon osv.

Datainnsamling

Etter oppstartsmøtet følger en periode med datainnsamling, som vanligvis tar et år eller mer. Det samles inn rapporter og annen dokumentasjon, som gir omfattende mengder data fra referanseanleggene.

Utkast til Bref-dokument

All informasjon og data er utarbeidet og analysert av IPPC byrået, som deretter produserer et utkast revidert Bref med Bat-konklusjoner. Med dette går arbeidet inn i en ny fase, det vil si å lese, vurdere og sende inn kommentarer til utkast.

Etter at TWG har sendt inn kommentarer til utkastet, er det vanligvis et møte om databehandling/analyse.

Sluttmøte og endelig utkast

Det utarbeides et revidert utkast til "Sluttmøtet". Dette møtet forhandler om alle saker som arbeidsgruppen ikke har blitt enige om tidligere i prosessen.

Resultatet av sluttmøtet er et utkast til et Bat-konklusjonsdokument, som erfaringsmessig vil bli endret marginalt, selv om det ikke er den endelige versjonen.

IPPC-byrået sender det endelige utkastet til Bref med Bat-konklusjoner til EU-kommisjonen i Brussel.

Bref med Bat-konklusjoner diskuteres deretter i IED artikkel 13-forumet, som inkluderer medlemsland, industri og miljøorganisasjoner.

EU-kommisjonen vedtar Bat-konklusjonene

I den påfølgende beslutningsprosessen er det bare medlemsstatene som stemmer på Bat-konklusjonsdokumentet, som deltar i den såkalte artikkel 75-komiteen). Norge har dermed ikke stemmerett.

Kvalifisert flertallsavstemning kreves for at EU-kommisjonen skal kunne vedta Bat-konklusjonene.

Bat-konklusjonene oversettes til alle EU-språk og publiseres som et Bat-konklusjonsdokument i Den europeiske unions offisielle tidsskrift. Noen måneder senere publiseres hele den reviderte Bref på IPPC-byråets nettside.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid