Det fastsetter forurensningsforskriften § 36-15 første ledd. Imidlertid åpner forurensningsforskriften § 36-15 fjerde ledd for å gjøre unntak fra dette på visse vilkår.

Unntak kan bare gjøres der utslippsgrenser – fastsatt i henhold til første ledd i paragrafen – ville medføre uforholdsmessig store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grunn av:

 • Anleggets geografiske plassering eller de lokale miljøforhold.
 • Tekniske forhold ved anlegget.

Det gis ikke varige unntak fordi virksomhetene i utgangspunktet skal klare Bat-AEL før eller siden. Midlertidige utsettelser for å oppfylle Bat-AEL (etter fireårsfristen) regnes også som unntak.

Det kan gis utsatt frist for å oppnå Bat-AEL, for eksempel dersom virksomheten har en plan for å gjøre prosessendringer eller etablere og sette i drift et nytt renseanlegg.

Kriteriene for å gi unntak må være til stede også ved midlertidige utsettelser.

Utslippsgrenseverdiene kan ikke settes høyere enn utslippsgrenseverdier angitt i forurensingsforskriften kapittel 9, 31 og 32 og avfallsforskriften kapittel 10, som gjennomfører vedleggene til IED.

Forurensningsmyndigheten skal revurdere vedtatte unntak hver gang tillatelsen tas opp til ny vurdering etter forurensingsforskriften § 36-19 om periodisk vurdering av tillatelsen.

Redegjørelse fra virksomheter ved ønske om unntak fra Bat-AEL

Dersom en virksomhet ønsker unntak fra en eller flere direkte bindende utslippsgrenseverdier (Bat-AEL), må virksomheten søke om eller redegjøre for behovet for unntak med begrunnelse ut fra kriteriene i forurensingsforskriften § 36-15 fjerde ledd.

Redegjørelsen bør inneholde følgende opplysninger:

 1. Hvilken Bref og vedtatt(e) Bat-konklusjon(er) er virksomheten omfattet av.
 2. Hvilke(n) Bat-AEL virksomheten ønsker unntak fra.
 3. Beskrivelse av nåsituasjon og hvilke tiltak som er nødvendig for å overholde Bat-AEL.
 4. Beskrivelse av hvilke anleggsspesifikke forhold som er grunnlaget for unntak:
  1. geografisk plassering eller lokale miljøforhold, eller
  2. tekniske forhold ved anlegget
 5. Informasjon om investerings- og driftskostnader, eventuelt en kostnadsvurdering for å oppnå Bat-AEL.
 6. Beskrivelse av miljøfordelene av å oppnå Bat-AEL.
 7. Begrunnelse for at det å oppnå Bat-AEL vil føre til uforholdsmessig store kostnader sammenliknet med miljøfordelen, og om det er på grunn av anleggets geografiske plassering eller de lokale miljøforhold, eller tekniske forhold ved anlegget.
 8. Varighet av unntaket det søkes om.
 9. Forslag til annen utslippsgrenseverdi enn oppgitt Bat-AEL. Virksomheten må dokumentere at den foreslåtte grenseverdien ikke overstiger utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i enkelte forskrifter (forurensningsforskriftens § 36-15 femte ledd).
 10. Vurdering av miljøkonsekvensen av de omsøkte, mindre strenge, utslippsgrenseverdiene (resipientenes tilstand, utslippets spredning og påvirkning med videre).
 11. En vurdering av om grunnleggende prinsipper for Bat oppfylles (forurensingsforskriften § 36-10 og vedlegg II).

Kostnadsvurdering

Kostnadene for å overholde Bat-AEL bør kvantifiseres mest mulig og skal omfatte bedriftsøkonomiske kostnader (ikke samfunnsøkonomiske kostnader).

Kostnadsvurderingene bør gjøres med utgangspunkt i:

 • Investerings- og drifts-/vedlikeholdskostnader: De totale kostnadene for å etterkomme Bat-AEL skal inkludere investeringskostnader og kostnader til drift/vedlikehold.
 • Dokumentasjon av kostnader: Kilder for kostnadstall og metode for å kalkulere kostnadene skal komme tydelig fram. Eksempel kan være estimat eller tilbud fra leverandører eller vurdering fra konsulent.
 • Verifisering: Kostnadsinformasjonen som legges frem av virksomheten bør verifiseres. Verifiseringen kan skje gjennom alternative anbud, ekspertvurderinger eller data fra andre installasjoner/virksomheter der teknologien er installert.
 • Usikkerhet i beregningene: Virksomheten bør opplyse om hvor sikre kostnadsestimatene er og hvilke usikkerhetsfaktorer som påvirker kostnadene for å etterkomme Bat-AEL.

Vurdering av miljøfordelene

Kostnadene for å overholde Bat-AEL skal sammenlignes med miljøfordelene av å etterkomme Bat-AEL.

Miljøfordelene bør vurderes med utgangspunkt i: 

 • Positive miljøvirkninger: Vurdering av de miljømessige fordelene ved å etterkomme Bat-AEL.
 • Type positive miljøvirkninger og omfang: Miljøeffektene bør kvantifiseres og vurderes pengemessig så langt det er mulig. Verdsettings- eller skadekostnadsfaktorer kan benyttes dersom de er tilgjengelige. For eksempel angir Statens Vegvesens håndbok V712 om konsekvensanalyser verdier for utslipp av partikler og enkelte gasser til luft.

Hvis det ikke er mulig å sette en pengemessig verdi på miljøfordelene, bør de likevel så langt mulig kvantifiseres, for eksempel i tonn eller liter.

Dersom det å oppnå Bat-AEL, gir nye negative virkninger på den aktuelle lokaliteten er det viktig å få fram. Et eksempel kan være at Bat-AEL reduserer utslipp til luft, men gir nye utslipp til vann eller omvendt.

Kilder for informasjon om positive miljøvirkninger, underlag for verifisering og usikkerhet bør komme fram av utredningen.

Geografisk plassering og lokale miljøforhold

En virksomhets geografiske plassering eller lokale miljøforhold kan tilsi at unntaks-bestemmelsen kan brukes, gitt at kostnadene for å oppnå Bat-AEL vil være uforholdsmessig store sammenlignet med miljøfordelene på grunn av slike forhold.

Geografisk plassering og lokale miljøforhold kan være:

 • Geografisk lokalisering som gjør at kostnader for bygging, transport eller avfallshåndtering blir veldig store.
 • Plassmangel som medfører store tilleggskostnader.
 • Restriksjoner for bruk av areal.
 • Særlig godt egnet resipient.
 • Ekstreme temperaturer.

Tekniske forhold ved anlegget

Tekniske forhold ved anlegget kan også gjøre at unntaksbestemmelsen kan komme til anvendelse. Tekniske forhold ved anlegget kan knyttes til utslipp, produksjonskapasitet/-effektivitet eller type installasjon.

Tekniske forhold kan være:

 Utslipp:

 • Reduksjon i utslipp av ett stoff fører til økning i utslipp av andre stoffer, eller utslippene overføres fra en resipient til en annen.
 • Reduksjon i utslipp av et stoff fører til uforholdsmessig mye høyere forbruk av for eksempel energi, vann, brennstoff, eller genererer avfall.
 • Spesielle forhold ved utslippet fra virksomheten fører til at Bat-AEL ikke kan nås. For eksempel at utslippet er av en slik karakter at det, til tross for rensing og bruk av beste tilgjengelige teknikker, er vanskelig å oppnå Bat-AEL.

Produksjonskapasitet/effektivitet:

 • Stans eller omlegging i produksjonen får konsekvenser, som helse og sikkerhet eller andre regulerte forhold.
 • Prosess(er) som av spesielle årsaker medfører høye utslipp er i drift kun korte perioder i året.

Type installasjon:

 • Anlegget er spesiallaget for å bruke lokale råvarer/drivstoff med spesielle kvaliteter.
 • Teknisk forhold ved installasjonen gjør at oppgradering/endring for å oppnå Bat-AEL er spesielt vanskelig.
 • Anlegget som helhet eller en delprosess som er opphav til høye utslipp skal legges ned (tidfestet).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid