Normale driftsforhold

Utslippsgrenser som fastsettes i tråd med Bat-AEL, ofte konsentrasjonsgrenser midlet over kort tid, skal bare gjelde ved normale driftsforhold.

Bat-AEL er basert på en ordinær, optimal og forsvarlig drift, og er ment å gjelde for nettopp en slik driftssituasjon. Dette skal framgå i tillatelsen.

Grenseverdiene gjelder dermed ikke ved opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans eller ved nedleggelse av virksomheten, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold og tiltaksplikt overholdt.

I tillegg til grenseverdier basert på Bat-AEL er det ofte fastsatt andre grenser, som mengdegrenser som midles over lengere perioder som måned eller år. Disse grensene vil gjelde uansett, også ved “ikke normale” driftsforhold.

Utslippene fra en "ikke-normal" periode der grenser fastsatt i tråd med Bat-AEL ikke gjelder må medregnes i årlig rapportering av langtidsgrensen. Virksomheten må derfor kvantifisere og rapportere utslippene også ved "ikke-normale" driftsforhold.

Regulering utslipp fra virksomheter med indirekte utslipp

Noen virksomheter har utslipp via kommunalt eller andre typer renseanlegg, såkalt påslipp eller "indirekte utslipp". Hovedregelen er at virksomhetene er ansvarlige for egen forurensning og at utslipp blir renset.

Ved rensning via kommunenes anlegg har IED likevel gitt mulighet til å ta renseeffekten i det kommunale avløpsanlegget i betraktning når utslippsgrensene til virksomhetene skal fastsettes, forutsatt at tilsvarende beskyttelse av miljøet sikres.

Denne muligheten bygger på industriutslippsdirektivets artikkel 15 nr. 1:

“The emission limit values for polluting substances shall apply at the point where the emissions leave the installation, and any dilution prior to that point shall be disregarded when determining those values.

With regard to indirect releases of polluting substances into water, the effect of a water treatment plant may be taken into account when determining the emission limit values of the installation concerned, provided that an equivalent level of protection of the environment as a whole is guaranteed and provided this does not lead to higher levels of pollution in the environment.”

Resipienten skal ivaretas på en like god måte enten prosessavløpsvannet går direkte fra IED-virksomheten eller via kommunalt avløpsnett.

Rensing kan i visse tilfelle gjennomføres delvis eller utelukkende i kommunalt renseanlegg i stedet for ved industrianlegget. ved en slik løsning skal utslippet sikres likeverdig rensing, og det skal ikke medføre en høyere forurensningsbelastning i resipienten.

Det må gis krav til virksomheten som innebærer at Bat-AEL overholdes der utslippet forlater virksomheten, eller som sikrer at utslippet renses tilsvarende gjennom indirekte utslipp via kommunalt renseanlegg.

I Bat-konklusjonene er Bat-AEL for utslipp til vann ofte angitt for direkte utslipp til en vannresipient. I tillegg er det vanligvis presisert at Bat-AEL gjelder ved det punktet der utslippet forlater anlegget. Grenseverdier for utslipp fra virksomheter med påslipp til kommunalt nett (indirekte utslipp) skal da fastsettes ut ifra Bat-AEL for direkte utslipp, men rensing i det kommunale renseanlegget kan tas i betraktning ved fastsettelse av virksomhetens utslippsgrenseverdier.

Enkelte BAT-konklusjoner angir egne Bat-AEL for indirekte utslipp av bestemte stoffer, i tillegg til Bat-AEL for direkte utslipp. I disse tilfellene skal virksomheten overholde Bat-AEL angitt særskilt for indirekte utslipp for de stoffene det gjelder. Bat-AEL for indirekte utslipp gjelder ved utslippspunktet fra virksomheten, og eventuell rensing ved kommunalt renseanlegg skal da ikke tas i betraktning.

Det er som regel ikke fastsatt Bat-AEL for indirekte utslipp av stoffer som det forventes at kommunale renseanlegg kan behandle, dvs. fosfor, nitrogen, Kjemisk oksygenforbruk (KOF) og suspendert stoff. Det skal da fastsettes utslippsgrenseverdier for disse komponentene ut ifra Bat-AEL for direkte utslipp, men rensing i kommunalt renseanlegg kan tas i betraktning.

Tilsvarende vurderinger gjelder for virksomheter som har indirekte utslipp via andre typer renseanlegg, som felles avløpsnett eller renseanlegg i en industripark. I tilfeller der virksomhetens utslipp føres til privat/kommunal overvannsledning uten rensing, vurderes dette som direkte utslipp, og utslippsgrenser skal fastsettes i tråd med Bat-AEL og oppfylles før selve påslippspunktet.

Regulering av parametere som kan renses ved det kommunale avløpsanlegget

Kommunale renseanlegg er bygget for å rense fosfor, nitrogen, KOF og suspendert stoff i varierende grad, og rensing i kommunalt anlegg kan derfor være aktuelt for å håndtere slike stoffer fra industrien.

Ved indirekte utslipp av stoffer som delvis eller helt kan håndteres i kommunale renseanlegg, vil utslippsnivåene fra virksomheten ikke måtte tilfredsstille Bat-AEL ved utslippspunktet fra virksomheten (forutsatt at det ikke er satt særskilte Bat-AEL for indirekte utslipp).

Det kan i stedet fastsettes utslippsgrenser for disse stoffene der man tar i betraktning rensebidraget fra det kommunale renseanlegget. Summen av lokal rensing og rensing i kommunalt anlegg kan da legges til grunn for oppfyllelse av Bat-AEL. De fastsatte utslippsgrensene gjelder på det punktet der utslippet forlater industrianlegget.

Det må gjøres en vurdering hvorvidt kommunens renseanlegg er egnet til å delvis eller helt rense bidraget av de aktuelle stoffene (oppgitt for direkte utslipp) fra virksomheten.

En slik vurdering omfatter både anlegges kapasitet (hydraulisk belastning og stoffbelastning), renseprinsipp som benyttes, hvilke krav som er stilt til det kommunale renseanlegget og forventet rensegrad.

Mengde og konsentrasjon av relevante stoffer ved påslippspunktet må måles. Videre må man se på utslippsbidragene fra virksomheten til det kommunale renseanlegget og bruke rensegraden for de respektive parametere i kommunens rensning for å beregne totalutslippet fra industrivirksomheten.

Virksomheten må framlegge dokumentasjon som viser hvor effektivt kommunens renseanlegg renser de aktuelle parametere i prosessavløpsvannet. Relevante parametere må inngå i måleprogrammene til både industrivirksomheten og det kommunale renseanlegget.

Regulering av parametere som ikke kan renses ved kommunalt renseanlegg

For komponenter i industriavløpsvannet som det kommunale renseanlegget ikke kan rense, for eksempel tungmetaller og organiske miljøgifter, må virksomheten oppfylle Bat-AEL før påslippspunktet.

For slike komponenter må det settes utslippsgrenser i tillatelsen i tråd med Bat-AEL.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid