For aktiviteter som medfører utslipp til luft via skorstein, skal det gjennomføres en skorsteinshøydeberegning. Dette må legges ved søknaden.

Punktutslipp av prosessavløpsvann

For aktiviteter som medfører punktutslipp av prosessavløpsvann, vil det som oftest være nødvendig å beregne utslippets spredning og fortynning i resipienten.

Denne bør gjøres på forhånd, slik at informasjonen kan inngå i grunnlaget for vurdering.  

I noen tilfeller vil det også være nødvendig å gjøre en toksisitetsvurdering av utslippet. Dette gjelder særlig for bedrifter som har utslipp av komponenter det ikke finnes miljøkvalitetsstandarder for.

Miljørisiko ved aktivitetene

I søknaden skal det opplyses om miljørisikoen ved aktivitetene. Det er ikke påkrevet å gjøre en miljørisikoanalyse ved søknadstidspunktet, men informasjon fra en slik analyse vil hjelpe til å belyse aktiviteten og hvilke konsekvenser den vil medføre for omgivelsene.   

Dersom de omsøkte aktivitetene medfører støy som kan påvirke boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner eller barnehager, må søker utarbeide et støysonekart.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid