Dette er i tråd med forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften § 36-5 til 36-8. De som er parter i saken og andre som blir berørt av vedtaket – eller som ivaretar allmenne interesser – kan uttale seg.

Saksbehandlingstiden varierer med sakens kompleksitet

For omfattende søknader, for eksempel nye aktiviteter eller revisjoner av tillatelser, er saksbehandlingstiden 6-9 måneder.

For mindre søknader tilknyttet petroleumsvirksomhet, som søknader om leteboring, er saksbehandlingstiden normalt 12 uker.

Søker skal betale gebyr for Miljødirektoratets behandling av søknader

Gebyrsatsen fastsettes i medhold av forurensningsforskriften § 39-4. Grunnlaget for valg av gebyrsats er forventet ressursbruk i Miljødirektoratet i forbindelse med behandling av søknaden.

Endelig vedtak om gebyrsats fattes når saken er ferdig behandlet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid