I forskrift om konsekvensutredninger framgår hvilke aktiviteter eller tiltak (nye eller utvidelser av eksisterende) som skal konsekvensutredes

KU i søknad om forurensende aktivitet

For aktiviteter som skal konsekvensutredes, skal utredningen normalt inngå i søknaden etter forurensningsloven.

Behovet for konsekvensutredning av den omsøkte aktiviteten bør derfor avklares før søknaden sendes.

Offshore: KU er en del av plan for utbygging og drift (PUD)

For petroleumsvirksomhet til havs er konsekvensutredning en del av plan for utbygging og drift (PUD), som operatørene må utarbeide i henhold til petroleumsloven.

Det er derfor ikke nødvendig å legge PUD ved søknad om tillatelse til forurensende virksomhet, men det kan være relevant å referere til eventuelle krav fastsatt i PUD og miljø- og fiskerivilkår knyttet til lisensen i søknaden.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid