Utredninger og undersøkelser offshore

  • Grunnlagsundersøkelser (aktivitetsforskriften § 53).
  • Analyser av miljørisiko og behov for beredskap mot akutt forurensning, (styringsforskriften § 17).
  • For felter i drift med utslipp av produsert vann må miljørettede risikovurderinger av utslippene gjennomføres (aktivitetsforskriften § 60). Nye beregninger skal gjøres ved vesentlige endringer i utslippene, eller minimum hvert femte år.
  • I områder hvor det forekommer sårbar bunnfauna som kan bli berørt av partikulære utslipp fra aktiviteten, bør det gjennomføres spredningsberegninger av utslippene. Sårbar bunnfauna kan for eksempel være koraller, svamp, sjøfjær eller tobis.
  • Ved ankerlegging i områder med forekomster av sårbar bunnfauna kan det være relevant å gjennomføre ankringsanalyser (for å ivareta kravene i rammeforskriften § 47a)

Søknadsskjemaer for andre marine næringer

Miljødirektoratet har foreløpig ikke utviklet søknadsskjemaer for andre marine næringer i løsningen Tilde.

Ved spørsmål om behov for søknader og dokumentasjon om forurensningsbildet fra andre næringer enn petroleumsvirksomhet til havs, må Miljødirektoratet kontaktes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid