I forbindelse med søknaden må dere gjennomføre en miljørisikoanalyse for akutt forurensning for virksomheten. Analysen eller et sammendrag av denne legges ved søknaden.

Hensikten med miljørisikoanalysen er å identifisere forhold ved bedriften som kan innebære en risiko for helse og miljø, slik at det i neste omgang kan gjennomføres risikoreduserende tiltak.

Miljørisikoanalysen skal også ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og framtidige klimaendringer.

Det foreligger flere ulike standardiserte opplegg for gjennomføring av miljørisikoanalyser. Flere konsulentfirmaer tilbyr slike tjenester.

Bedriften må også vurdere om den avdekkede miljørisiko kan anses å være akseptabel eller om tiltak må gjennomføres. Bedriften må ha en beredskap som er tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

Søknaden må inneholde

  • miljørisikoanalysen eller et sammendrag av denne
  • opplysninger om gjennomførte/planlagte risikoreduserende tiltak og om disse samsvarer med analysen
  • beredskapsplan
  • opplysninger om hvor ofte beredskapsøvelser gjennomføres/planlegges
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid