Krav om tilstandsrapport (gjelder for visse bedrifter)

For virksomheter som er omfattet av vedlegg I til kapittel 36 i forurensningsforskriften, gjelder krav i forurensningsforskriften § 36-21 om å utarbeide tilstandsrapport.

I veileder Tilstandsrapport for industriområder. Dokumentasjon av farlige stoffer i jord og grunnvann (M-630) beskrives hvilke kriterier som utløser krav om tilstandsrapport, omfanget av undersøkelsene som kreves og krav til rapportering.

Rapporten skal foreligge før det blir gitt ny eller revidert tillatelse etter forurensningsloven. Den vil inngå som kunnskapsgrunnlag for krav som stilles i tillatelsen, herunder krav om overvåkning av jord og grunnvann.

Formålet med en tilstandsrapport for industriområder er å dokumentere forurensningstilstanden i jord og grunnvann, samt å forebygge ny forurensning med farlige stoffer.

Undersøkelsen skjer i to faser:

  • I den første fasen skal bedriften vurdere om virksomheten vil kunne forårsake forurensning med farlige stoffer til jord og grunnvann. Den skal også vurdere om området virksomheten drives på, kan være forurenset med farlige stoffer fra tidligere eller omkringliggende virksomhet.

Hvis fase 1 viser at det er fare for at virksomheten kan forurense grunnen med farlige stoffer, eller at det foreligger historisk forurensning som senere kan knyttes til den omsøkte virksomheten, skal bedriften dokumentere forurensningsnivåene i jord og grunnvann.

  • Fase 2 vil vanligvis kreve grunnundersøkelser og analyser av jord og grunnvann, med mindre forurensningsnivåene er tilstrekkelig dokumentert i tidligere undersøkelser.

Tilstanden i grunnen (øvrige bedrifter)

Søknaden må redegjøre for tilstanden i grunnen ved bedriften. Vår erfaring er at det på områder hvor det tidligere har vært drevet forurensende virksomhet, svært ofte er forurensninger i grunnen og/eller sedimentene.

Dersom dere mener at det ikke er sannsynlig at det forekommer forurenset grunn, grunnvann eller sedimenter på området, må dere redegjøre for dette. Eventuelle grunnundersøkelser som er gjennomført, må legges ved søknaden som dokumentasjon.

Dersom dere planlegger å gjennomføre en grunnundersøkelse, må dere opplyse om det i søknaden.

Tiltak i forurenset grunn eller forurenset sjøbunn

Terrenginngrep i områder hvor det er grunn til å tro at det er forurenset grunn, kan ikke igangsettes uten at det foreligger særskilt godkjenning eller tillatelse til dette. Forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider har nærmere bestemmelser om dette.

Mudring i sjø eller vassdrag krever særskilt tillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 22. Dette gjelder selv om det ikke er grunn til å tro at det er forurensede sedimenter der.

Opplysninger i matrikkelen

Fra 1. januar 2010 finnes opplysninger om eventuell forurenset grunn i matrikkelen (Offentlig eiendomsregister, matrikkel.no). Matrikkelen henter opplysninger fra grunnforurensningsdatabasen.

Dersom det forekommer grunnforurensning eller områder med mistanke om grunnforurensning ved bedriften som ikke ligger i databasen, må dere informere forurensningsmyndigheten om dette.

Søknaden må inneholde

  1. Tilstandsrapport i henhold til forurensningsforskriften § 36-21 (dersom virksomheten er omfattet av kapittel 36 vedlegg 1i forurensingsforskriften).
  2. Tilstanden i grunnen ved bedriften (dersom det ikke er utarbeidet tilstandsrapport).
  3. Eventuelle forurensede områder som må markeres på kart.
  4. Eventuelle resultater fra undersøkelser/kartlegging. Aktuelle rapporterer skal vedlegges.
  5. Området er registrert i matrikkelen / grunnforurensningsdatabasen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid