Generelt

  • Avfall er regulert i kapittel 5 i forurensingsloven og i avfallsforskriften.
  • Forbrenning av avfall reguleres etter kapittel 10 i avfallsforskriften og må ha tillatelse etter forurensningsloven.
  • For visse typer tanklagring gjelder forurensningsforskriften kapittel 18.

I tillatelsene stiller vi blant annet krav om at all håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører avrenning eller sjenerende støving og at håndteringen skal være basert på en risikovurdering.

For farlig avfall stiller vi også blant annet krav om innendørs lagring på tett dekke. Søknaden må beskrive hvordan virksomheten planlegger å håndtere avfallet i tråd med slike krav.

For søknad om behandling av eget avfall kan skjema i vedlegg 4 benyttes. For søknad om mottak, lagring og behandling av farlig avfall kan tabellene i vedlegg 5 benyttes.

Forbrenning av avfall

For virksomheter som forbrenner avfall eller farlig avfall, vil vi fastsette krav i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 10 om forbrenning av avfall.

Det er egne krav til innhold i søknader om tillatelse til denne typen virksomhet i vedlegg VIII til avfallsforskriftens kapittel 10.

Søknad om utslipp til luft fra forbrenning må beskrives som angitt under punktet om Utslipp til luft i denne veilederen.

Søknaden må inneholde

  1. Beskrivelse av avfallshåndteringen, hvilken miljørisiko den utgjør og hvilke risikoreduserende tiltak som planlegges eller er på plass.
  2. Kart som viser hvor ulike typer avfall skal lagres.
  3. Opplysninger om avfallstyper og mengder oppgis ved søknad om behandling av eget avfall, se skjema i vedlegg 4.
  4. Opplysninger om mengder og behandlingsmåter for avfallet ved søknad om mottak, lagring og behandling av farlig avfall (se tabellene i vedlegg 5).
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid