Avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall krever i utgangspunktet at alle deponier skal ha tillatelse fra forurensningsmyndigheten. Det er strenge krav for hvordan deponier skal konstrueres.

Dersom dere skal søke om å anlegge et bedriftsinternt deponi, er kravene til innhold i søknaden oppsummert i vedlegg på side 29 til Veileder til deponiforskriften.

Alle deponier skal ifølge avfallsforskriftens kapittel 9 plasseres i kategori 1, 2 eller 3 for henholdsvis farlig avfall, ordinært avfall eller inert avfall. Kriteriene for karakteriseringen er gitt i vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9.

Noen av kravene i forskriften til konstruksjon og drift av deponiene er knyttet til hvilken kategori deponiet tilhører.

Vi stiller krav om at både plan for avslutning og etterdrift, samt forslag til finansiell sikkerhet, innen en tidsfrist forelegges forurensningsmyndigheten for eventuelle kommentarer.

Det er utarbeidet to løsninger for finansiell sikkerhet som forurensningsmyndigheten godtar. Bedriften må i utgangspunktet velge en av disse. Vi har utarbeidet maler for pant i sperret bankkonto og såkalt påkravsgaranti, som man kan få på forespørsel.

Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid