Søknaden må inneholde opplysninger om planlagt produksjon og produksjonsprosess. De forskjellige trinnene i produksjonen og hvilke teknikker som benyttes må forklares.

Det er ofte nyttig å legge ved et flytskjema og vise til det når dere beskriver prosessen. Det må komme klart fram hvilke produkter og årlige produksjonsmengder som bedriften søker om.

Dersom deler av produksjonen omfattes av forurensningsforskriftens del 7. Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder, skal likevel denne virksomheten beskrives under dette punktet.

Bedrifter som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 36 vedlegg 1, skal vurdere sin produksjon i forhold til aktuelle BREF-/BAT-konklusjoner.

Søknaden må beskrive når det er aktuelt:

  1. Produksjonsprosess, produksjonskapasitet og årlig produksjon.
  2. Innsatsstoffer som benyttes i slike mengder at det kan ha betydning for miljøet.
  3. Anlegg for energiproduksjon (type og mengde brensel/brensler og innfyrt effekt i MW).
  4. Eventuelt eget deponi (deponiets beliggenhet, årlig fyllingsmengde (tonn), gjenværende fyllingsmengde (tonn) og når deponiet skal avsluttes (år).
  5. Alle utslipp som virksomheten kan forårsake og hvordan disse utslippene vil påvirke miljøet (angis nærmere som forklart under punkt 4 Utslipp til vann og punkt 5 Utslipp til luft).
  6. Prosessinterne tiltak for å redusere utslipp.
  7. Rensing av utslipp (metoder og rensegrad).
  8. Andre tiltak for å forebygge eller begrense forurensningen fra virksomheten, for eksempel fra diffuse utslipp og fra lagring av råvarer/produkt.
  9. Bedrifter som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 36 vedlegg 1 må vurdere sin produksjon i forhold til aktuelle BREF-/BAT-konklusjoner.
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid