Forurensning i Norge er forbudt, med mindre det er lovliggjort, enten i lovens egne bestemmelser, i forskrift eller i særskilt tillatelse. Dette følger av forurensningsloven § 7 første ledd.

"Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11."

Unntak fra krav til tillatelse

  • Forurensningsloven § 8 unntar fra forbudet vanlig forurensning fra næringer som fiske, jordbruk, skogbruk med mer og diverse bygninger. Det samme gjelder forurensning som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper.
  • Det kan også være gitt forskrifter i medhold av lovens § 9 som lovliggjør forurensende virksomhet på visse vilkår.
  • Forurensende virksomheter som ikke er omfattet av unntakene i forurensningsloven § 8 - eller er lovliggjort gjennom forskrift etter § 9 - må ha særskilt tillatelse etter § 11.

Søknad om ny forurensende virksomhet

Skjema for å søke om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven finnes nå i vår løsning Tilde. Men Tilde kan foreløpig bare benyttes til søknader om nye tillatelser til forurensende aktiviteter på land og til havs, og hvis det er behov for full revisjon av en eksisterende tillatelse.

Søknad om mindre endringer av eksisterende tillatelser

For søknader om mindre endringer av eksisterende tillatelser finnes det foreløpig ikke et eget skjema.

Søknader om mindre endringer av eksisterende tillatelser til industri på land skal fremdeles følge denne veilederen du er i nå.

Målet med disse veilederene er å lette arbeidet for søkerne og bidra til at søknadene blir fullstendige, for derved å korte ned saksbehandlingstiden hos forurensningsmyndighetene.

Tlstrekkelig informasjon må oppgis

Det er viktig at landbasert industri sender tilstrekkelig informasjon slik at forurensningsmyndighetene (Miljødirektoratet eller statsforvalteren) kan behandle søknader om tillatelse – eller endring av tillatelse – til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid