Sammendrag av søknaden

Det er ønskelig med et kort sammendrag av søknadens innhold i starten av søknadsdokumentet. Det kan forurensningsmyndigheten bruke som utgangspunkt når vi lager kunngjøringsteksten.

Det må gå klart fram av sammendraget hvilken virksomhet søknaden gjelder for, hva slags produksjon det dreier seg om, og hvilke utslipp og miljøeffekter som forventes.

Ved søknad om endring av eksisterende tillatelse må det også gå fram av søknaden hvilke punkter som søkes endret.

Informasjon om bedriften og området

Vedlegg 1 viser tabeller som etterspør faktaopplysninger vi har behov for ved saksbehandlingen. Bruk gjerne disse tabellene når dere sender inn søknaden.

Det skal gå klart fram hvem som er ansvarlig for virksomheten som søknaden gjelder og hva det søkes om. I tillegg skal det oppgis minst én kontaktperson, med navn, tittel og kontaktinformasjon.

Dersom dere oppgir bedriftens e-postadresse (postmottak), kan mye av kommunikasjonen skje elektronisk.

For nye virksomheter må NACE-nummer (Standard for næringsgruppering) og bransje angis med kode og eventuelt forklarende tekst, for eksempel ”24.131 Produksjon av karbider”.

Kategori for virksomhet skal angis for bedrifter som omfattes av forurensingsforskriftens kapitel 36 vedlegg 1. Den skal angis med nummer og eventuelt forklarende tekst, for eksempel ”2.5.a. Anlegg for produksjon av ikke-jern-metaller fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser”.

Alle sakens parter og andre som kan bli særlig berørt, skal identifiseres, slik at de kan motta dirkete varsel eller ta del i en eventuell høring. Vi må derfor ha opplysninger om de nærmeste naboene, velforeninger og andre som vil kunne bli særlig berørt av den planlagte aktiviteten.

For eksisterende virksomheter må også eventuelle klager på virksomheten vedlegges. I forbindelse med en eventuell høring har vi behov for opplysninger om lokale aviser.

Det må også redegjøres for oversiktsplaner og reguleringsplaner i området og for at tiltaket det søkes om ikke er i strid med planene.

Bedriften skal i søknaden gjøre rede for eksisterende kunnskap om naturmangfold og vurdere effekter av tiltaket. Det må opplyses om vernede områder, naturtyper, økosystemer eller arter (naturmangfoldloven) som kan påvirkes av virksomheten (Miljødirektoratets Naturbase).

I særlige tilfeller kan forurensningsmyndigheten pålegge bedriften å hente inn ny kunnskap.

Søknaden må gi en oversikt over anlegget med bilder, skisser, kart etc. der anleggets og utslippspunktenes plassering går klart frem.

Søknaden må gi opplysninger om

  1. Bedriften (tabeller i vedlegg 1).
  2. Adresser for varsling og eventuell høring (tabeller i vedlegg 1).
  3. Eventuelle klager bedriften har mottatt.
  4. Aktuelle oversikts- eller reguleringsplaner. Kart som viser gjeldende plan samt anleggets og utslippspunktenes plassering må vedlegges.
  5. Hvorvidt virksomheten vil kunne påvirke vernede områder, naturtyper, økosystemer eller arter.
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid