Forurensningsmyndighetene behandler søknader om tillatelse til forurensende virksomhet etter reglene i forurensningsforskriften kapittel 36. Saksbehandlingen følger for øvrig forvaltningsloven.

De samme saksbehandlingsreglene gjelder også for søknader om endring av en tillatelse.

Gebyr

Bedriften skal betale gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser, (forurensningsforskriftens kapittel 39). Grunnlaget for valg av gebyrsats er forventet ressursbruk hos forurensningsmyndigheten ved behandling av søknaden.

Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats når saken er ferdigbehandlet.

Varsling til parter i saken

De som kan anses som parter i saken, skal som hovedregel få direkte varsel med opplysninger om søknaden, mulighet for gjennomsyn av dokumentene og frist for å uttale seg.

Det samme gjelder berørte offentlige myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser vedtaket angår og andre som kan bli særlig berørt.

Høring

I en del tilfeller må søknaden i tillegg sendes på høring. Det innebærer at allmennheten blir varslet ved at søknaden blir kunngjort på Miljodirektoratet.no eller Statsforvalteren.no, gjennom Norsk lysingsblad og de to mest leste lokalavisene i området der virksomheten er lokalisert.

Søknadsdokumentene ligger da til offentlig gjennomsyn i kommunen og er tilgjengelige på nettstedene.

Allmennheten får anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist - som hovedregel minst fire uker.

Kunngjøringsteksten oversendes bedriften for kommentar før den sendes ut. Vi vil samtidig opplyse om forventet gebyrsats for saksbehandlingen, forurensingsforskriftens kapittel 39.

Vi sender eventuelle høringsuttalelser til søker for kommentar.

Saksbehandlingstid

Det tar normalt fra seks til ni måneder fra vi har mottatt en fullstendig søknad til den er ferdigbehandlet, det vil si til vi treffer vedtaket.

Ved søknad om mindre endringer i en tillatelse, kan behandlingstiden bli kortere.

Vi sender over et utkast til søkeren før vedtaket blir truffet. Når vedtaket er truffet, sender vi dette til søkeren.

De som fikk direkte varsel om søknaden og andre som har uttalt seg, får tilsendt kopi av vedtaket. Der søknaden har vært sendt på høring, blir vedtaket kunngjort på samme måte som høringen.

Konsekvensutredning

Større tiltak må ofte konsekvensutredes (forskrift om konsekvensutredninger). Saksbehandlingstiden kan da bli lengre. Søkeren bør i slike tilfeller ta kontakt direkte med forurensningsmyndigheten for å avklare dette.

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen dersom tiltaket det søkes om ikke gjør det nødvendig med endringer av gjeldende planverk. I motsatt fall er planmyndigheten ansvarlig for konsekvensutredningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid