Søke om ny tillatelse

Søkeren må ved søknad om tillatelse etter forurensningsloven for ny virksomhet redegjøre for det enkelte punkt i denne veilederen i den utstrekning det har relevans for virksomheten.

Ved søknad om endring av en eksisterende tillatelse er det tilstrekkelig at søknaden inneholder opplysninger om endringene og hvilke miljøkonsekvenser de kan ha.

Noen typer virksomhet er regulert i forurensingsforskriftens del 7 på en slik måte at de ikke trenger en særskilt tillatelse.

Søke om endring av eksisterende tillatelse

Bedriften har ansvar for at tillatelsen speiler virksomheten de driver. Dersom bedriften planlegger tiltak som medfører økte utslipp eller annen endring av utslippene, skal bedriften søke om endret tillatelse.

Slike tiltak kan være økt produksjon, nye råvarer eller nytt produksjonsutstyr.

Det tilstrekkelig at søknad om endring av gjeldende tillatelse inneholder opplysninger om endringene og hvilke miljøkonsekvenser de kan ha.
Søknad må sendes i god tid, slik at endret tillatelse foreligger før endringen gjennomføres.

Forurensningsmyndighetene kan også endre tillatelsen på eget initiativ. For eksempel kan ny miljøkunnskap eller utviklingen i hva som må regnes som beste tilgjengelige teknikker (BAT), tilsi at vilkårene i tillatelsen endres.

Myndigheten vil da varsle virksomheten i god tid før tillatelsen endres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid