De utslippskomponenter fra virksomheten som antas å ha størst miljømessig betydning, blir uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen.

Tillatelsen vil inneholde grenser for utslipp over en kort periode (korttidsgrense) og over en lang periode, vanligvis ett år (langtidsgrense).

Grensene fastsettes ut fra mulige miljøeffekter av komponenten, situasjonen i omgivelsene og hvilke utslippsnivåer som kan forventes oppnådd ved bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT).

For utslipp fra punktkilder fastsetter vi vanligvis korttidsgrensen som maksimal tillatt konsentrasjon i utslippet med midlingstid time, døgn eller uke.

Langtidsgrensen angis vanligvis som mengde per år. Det er vanligvis kun døgn med drift som skal inngå i beregningene.

Søknaden må inneholde informasjon om hvilke utslippskomponenter, konsentrasjoner og mengder det søkes om (se tabell i vedlegg 3). Dersom det vil være diffuse utslipp til luft fra for eksempel ventilasjonsanlegg, lyrer i taket, lager, lossing og lasting, skal også dette beskrives og om mulig skal forventede mengder angis.

Dersom utslipp fra virksomheten vil medføre luktulemper i omgivelsene, må det blant annet opplyses om kilder til lukt og komponenter.

Bedriften skal ha kontroll over sine utslipp.

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilke målemetoder og eventuelle beregningsmetoder som planlegges brukt for de forskjellige komponentene og utslippspunktene.

Skorsteinshøyde

Skorsteinshøyde for nye eller endrede utslipp må bestemmes ut fra hvilke konsentrasjoner utslippene vil medføre i omgivelsene for de komponentene med størst betydning.

Det vil som regel være behov for å gjennomføre spredningsberegninger for å kunne fastsette nødvendig skorsteinshøyde. Spredningsberegningene skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans.

Skorsteinshøyder skal vurderes ut fra grenseverdier for lokal luftkvalitet i forurensningsforskriftens § 7-6 og fra luftkvalitetskriterier fastsatt av Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet i rapporten Virkninger av luftforurensninger på helse (2013/9).

Opplysninger om luftkvalitet i ulike områder finnes på Luftkvalitet i Norge.

Innhold i en søknad om utslipp til luft

Informasjon om utslippet

  1. Mengder og utslippskomponenter. Dette gjelder for hvert utslippspunkt og for hver komponent. Det skal oppgis kilde (prosessenhet) til utslippet og hvilken type utslipp det er.
  2. Det skal også opplyses om eventuelle variasjoner i utslippet, for eksempel fra satsvis produksjon, rengjøring, oppstart/nedkjøring eller regelmessig vedlikehold av utstyr.
  3. Dersom utslippene kan inneholde om det forventes utslipp av stoffer som omfattes av den norske prioritetslisten over miljøgifter, kandidatlisten i Reach eller godkjenningsordningen i Reach, skal dette framgå.
  4. For eventuelle diffuse utslipp (for eksempel fra ventilasjonsanlegg, lyrer i taket, lager, lossing og lasting) som kan medføre forurensning eller fare for forurensning, skal det opplyses om innhold av stoffer og beregnede mengder.
  5. Dersom utslippet medfører lukt i omgivelsene, skal det opplyses om kilde, luktende komponenter, tid med luktplager i omgivelsene.
  6. Hvordan utslipp skal måles/beregnes.
  7. Utslippspunkter og -steder, -temperatur, luftmengde og skorsteinshøyde. Dere skal begrunne omsøkte skorsteinshøyder.

Informasjon om resipienten

  1. Luftkvaliteten i området og eventuelle overskridelser av grenseverdier for lokal luftkvalitet.
  2. Om komponenter i utslippet har eller kan ha miljømessig betydning for luftkvaliteten i området. Her må det også inngå en vurdering av plager som skyldes lukt.
  3. Naturmangfold i området og vurdering av effekter på naturmangfoldet (naturmangfoldloven)
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid