De utslippskomponenter fra virksomheten som antas å ha størst miljømessig betydning, blir uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen.

Tillatelsen vil inneholde grenser for utslipp over en kort periode (korttidsgrense) og over en lang periode, vanligvis ett år (langtidsgrense).

Grensene fastsettes ut fra mulige miljøeffekter av komponenten, situasjonen i vannresipienten og hvilke utslippsnivåer som kan oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Søknaden må tydelig opplyse om hvilke utslippsvilkår det søkes om (for eksempel utslippskomponenter, konsentrasjoner og mengder) sammenholdt med BAT (se tabell i vedlegg 2).

De mest brukte utslippsgrensene for punktkilder er mengdegrense per tidsenhet (for eksempel kg/døgn), konsentrasjonsgrense (for eksempel mg/l) og spesifikk grense (kg/produsert enhet).

Korttidsgrensen fastsetter vi vanligvis som utslippsmengde over en time, døgn eller uke med løpende midling over tidsperioden.

Utslippsgrenser og midlingstider velges slik at de gir reell mulighet for kontroll og avpasses etter utslippenes virkemåte i resipienten og normale variasjoner i prosessutslippet.

Dersom det vil være diffuse utslipp til vann, skal også dette beskrives og om mulig skal forventede mengder angis.

Bedriften skal ha kontroll over sine utslipp. Kravene Miljødirektoratet stiller er nærmere forklart i faktaarket "Forventninger til bedriftenes utslippskontroll".

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilke målemetoder og eventuelle beregningsmetoder som planlegges brukt for de ulike komponentene og utslippspunktene.

Søknaden må inneholde informasjon om resipienten og hvilke effekter utslippene kan medføre. Det inkluderer informasjon om miljøtilstand, forventet spredning og effekt i resipienten, og en vurdering av om utslippet kan forringe naturmangfoldet (naturmangfoldloven).

Hjelp til å besvare spørsmålene om resipienten nedenfor finnes på Vann-nett. Dere kan også få veiledning fra statsforvalteren eller Miljødirektoratet.

I de fleste tilfeller vil det være behov for spisskompetanse. Da trenger dere hjelp av en konsulent for å vurdere effektene av utslippet i resipienten.

Innhold i en søknad om utslipp til vann

Informasjon om utslippet

 1. Mengder, konsentrasjoner og utslippskomponenter. Dette gjelder for hvert utslippspunkt og for hver komponent.

  For hvert utslippspunkt skal det oppgis kilde (prosessenhet) til utslippet og hvilken type utslipp det er (prosessavløpsvann, kjølevann, rengjøring mm). Det skal også opplyses om temperatur/temperaturområde på utslippet og eventuelle variasjoner i utslippet, for eksempel fra satsvis produksjon, rengjøring, oppstart/nedkjøring eller regelmessig vedlikehold av utstyr.

 2. Dersom utslippene kan inneholde stoffer som er omfattet av den norske prioritetslisten over miljøgifter, listen over prioriterte stoffer i vannforskriften vedlegg VIII, listen over vannregionspesifikke stoffer (veileder til klassifisering av miljøtilstand i vann 02:2018), kandidatlisten i Reach eller godkjenningsordningen i ReachH, skal dette framgå.

 3. For prioriterte stoffer i vannforskriften og vannregionspesifikke stoffer skal konsentrasjonen i utslippet sammenlignes med veilederen Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608). 
 4. Egenskaper til utslippet og stoffene i vannet. Kan det for eksempel være akutt giftig? Vil det være utslipp av stoffer som forventes å være bioakkumulerende og/eller tungt nedbrytbare? Bedriften må vurdere om det bør gjøres giftighetstester av avløpsvannet.

 5. For eventuelle diffuse utslipp/overvann som kan medføre forurensning eller fare for forurensning, skal det opplyses om innhold av stoffer og beregnede mengder.

 6. For eventuelt utslipp av kjølevann: mengde, temperatur, bruk av begroingshindrende middel eller andre kjemikalier.

 7. Eventuelt utslipp av oljeholdig avløpsvann fra verksteder e.l.: Type olje og forventet konsentrasjon i avløpsvannet.

 8. Hvordan utslipp skal måles/beregnes.

 9. Utslippspunkter:
  - Utslippssted (koordinater), utslippsdyp og lengde fra land.
  - Beskrivelse av utslippspunktet (f.eks. bruk av diffusor, rørutforming og utslippshastighet).
  - Hvis det er påslipp til kommunalt nett, må dette opplyses om. Informasjon om hvor utslippet føres må vedlegges.

Hvis utslippet går til kommunalt renseanlegg, skal relevant informasjon om belastning og rensing vedlegges. Eventuelle påslippskrav eller påslippsavtaler skal vedlegges.

Informasjon om resipienten

 1. Navn på vannforekomst og hvilket vannområde denne vannforekomsten tilhører. Dersom utslippet vil påvirke flere vannforekomster må dette oppgis.

 2. Økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten, og eventuelt informasjon om hvilke komponenter som gjør at vannforekomsten ikke er i god tilstand.

 3. Utslippets spredning i resipienten:
  Hvordan utslippet blandes inn i vannmassene og hvor stort område i resipienten som blir påvirket, hvor forventes det eventuelt en overskridelse av EQS. Her bør spredningsberegninger av utslippet i vannforekomsten inngå.

  Hvordan strømninger, tidevann, årstidsvariasjoner o.l. vil påvirke utslippets spredning.

 4. Utslippets påvirkning på vannforekomsten:
  Om og i tilfelle hvordan eventuelle kvalitetselementer i vannforskriftens vedlegg V kan bli påvirket av bedriftens utslipp.

  Om økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten kan forringes av bedriftens utslipp.

  Om bedriftens utslipp kan påvirke mulighetene for å oppnå målet om minst god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten.

 5. Samlet belastning i vannforekomsten og andre kilder til forurensning.

 6. Naturmangfold i resipienten og vurdering av effekter på naturmangfoldet (naturmangfoldloven).
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid