Mål

Kartleggingen skal dokumentere om virksomheten bruker, framstiller eller slipper ut farlige stoffer som kan medføre forurensning av grunn og grunnvann. Det skal utarbeides en oversikt over stoffene og et kart eller annen dokumentasjon over de fysiske stedene der det kan oppstå grunnforurensning. Mulig grunnforurensning fra tidligere aktiviteter og virksomheter skal også vurderes.

Historiske forurensninger med de samme eller liknede farlige stoffer som forekommer i virksomheten i dag, eller som vil kunne spres som følge av den omsøkte virksomheten og aktiviteter på området, skal dokumenteres med kart og beskrivelse.

Trinn 1 - identifisere farlige stoffer i virksomheten

Hva er omfattet i vurderingen?

Farlige stoffer som skal vurderes omfatter miljøgifter i henhold til den norske prioritetslisten og vannforskriften og alle stoffer eller blandinger av stoffer som er definert i artikkel 3 i CLP og som brukes, framstilles eller slippes ut på anlegget. Det omfatter farlige stoffer og stoffblandinger som forekommer i råvarer, tilsetninger, produkter, mellomprodukter, biprodukter, utslipp og avfall. Hvis området for den omsøkte virksomheten er forurenset fra før, vil også stoffer som kan utløse gammel forurensning med miljø- eller helseskadelige stoffer være relevante.

Stoffer som forekommer i svært små mengder eller stoffer der den miljøfarlige bestanddelen i stoffet er svært liten, kan utelukkes dersom mengdene er så små at eventuell forurensning i grunn og grunnvann ikke vil være mulig å påvise. Fotokjemikalier og laboratoriekjemikalier som oppbevares innendørs kan tilhøre denne kategorien.

Hvordan gå fram?

Hvis bedriften har eget stoffregister, kan dette danne grunnlag for kartleggingen. En praktisk fremgangsmåte, som også vil gi godt grunnlag for vurderingene i trinn 2, er å utarbeide stofflisten med utgangpunkt i en inndeling av det fysiske bedriftsområdet i hensiktsmessige delområder. En annen tilnærming er å ta utgangpunkt i aktiviteter og delprosesser i virksomheten. Stoffer som transporteres internt på området gjennom rørføringer bør tas med som et eget tema. Det samme gjelder avfallsdeponier og tanker på området. Deponier som ligger utenfor bedriftens industriområde, skal ikke inkluderes i tilstandsrapporten.

Hvordan dokumentere?

Resultatet fra trinn 1 skal ikke sendes inn til forurensningsmyndigheten, men være tilgjengelig ved evt. tilsyn. Se vedlegg 2, tabell 1.

Referanser og verktøy til støtte for vurderingen

Vurdering av om stoffene er farlige utføres i praksis ved hjelp av oppslag i vedlegg VI i CLP-forskriften. European Chemical Agency (ECHA) har en database med informasjon om stoffers klassifisering i henhold til CLP

Trinn 2 – vurdere om stoffene fra trinn 1 kan forurense grunn og grunnvann

Hva er omfattet?

Vurderingen skal omfatte alle farlige stoffer fra trinn 1 som kan komme i kontakt med grunn og grunnvann og som vil kunne påvises i grunn- og grunnvannsprøver i ettertid, enten i sin opprinnelige eller omdannede form.

Stoffer som slippes ut til overflaten som raskt fordamper eller stoffer som brytes raskt ned i grunn og grunnvann vil for eksempel kunne utelukkes fra videre kartlegging. For de øvrige stoffene fra trinn 1, skal det vurderes om de kan komme i kontakt med grunn eller grunnvann, gitt måten de håndteres på, de fysiske stedene der de er å finne i virksomheten og mulige spredningsveier til grunnen.

Kartlegging og vurdering av potensiale for forurensning skal omfatte:

 • Vurdering av tilstand til tanker, rør og installasjoner i grunnen som inneholder farlige stoffer.
 • Vurdering av kvaliteten på beskyttelsestiltak som overbygging, oppsamlingskar eller andre barrierer mot utlekking.
 • Vurdering av rutiner og prosesser for håndtering, lagring og avfallsbehandling.
 • Kartlegging av markdekke (grus, gress, asfalt, betongdekke osv.) og vurdering av permeabilitet.
 • En vurdering av om det forekommer direkte eller indirekte utslipp til grunn eller grunnvann.
 • En vurdering av om det er sannsynlig at det kan skje nye utslipp eller uhell.

Hvordan gå fram?

Det må gjøres en kvalifisert vurdering av stoffegenskaper for å ta stilling til hvilke stoffer som på grunn av sine egenskaper ikke har forurensningspotensial. Kartlegging av faren for forurensning til grunn gjøres på bakgrunn av befaring, bildedokumentasjon, kart og tegninger over installasjoner mm., samt en gjennomgang av prosedyrer og praksis for håndtering av farlige stoffer.

Hvordan rapportere?

 • De stoffene som vurderes til å utgjøre en fare for forurensning eller spredning av eksisterende forurensning i grunn og grunnvann, skal rapporteres til forurensningsmyndigheten, se vedlegg 2 tabell 2.
 • Kart og bilder over virksomhetens område med:
  • Inntegning av bygg, anlegg, tanker, rør og installasjoner i grunnen som kan inneholde relevante farlige stoffer. Kartet skal ha henvisning til tabellen fra trinn 2 (se vedlegg 2, tabell 2).
  • Markering av områder hvor stoffer som kan forurense grunn og grunnvann håndteres.
  • Markering av type overflatedekke.
  • Markering av deponier inne på industriområdet.
 • Beskrivelse av rutiner og prosesser for håndtering av stoffene som kan forurense grunn og grunnvann.

Eksempel på skjematisk skisse/oversiktskart utarbeidet i trinn 2 er vist i Figur 2.

Referanser og verktøy
Informasjon om stoffegenskaper

Trinn 3 –vurdere forekomst av historiske forurensninger

Hva er omfattet?

Relevant historisk forurensning er all forurensning med farlige stoffer i grunn og grunnvann som stammer fra tidligere utslipp og aktiviteter på, eller i utkanten av området for den nye/omsøkte virksomheten og som vil kunne knyttes til eller påvirkes av virksomheten. Det kan skyldes at bedriften vil bruke, framstille eller slippe ut de samme eller liknende stoffer, eller at bedriftens aktiviteter, framtidige inngrep eller utslipp til grunnen kan utløse ny spredning av forurensningene.

Hvordan gå fram?

Kartlegging gjøres ved gjennomgang av eventuelle tidligere undersøkelsesrapporter, historiske kilder, bilder, intervjuer og befaringer.

Hvordan rapportere?

 • Kronologisk oversikt over potensielt forurensende virksomheter og aktiviteter på området, herunder også avfallsdeponering.
 • Vurdering av hvilke av virksomhetene over som kan/ikke kan ha ført til forurensning med farlige stoffer til grunn og grunnvann. Det skal fremgå hvilke aktiviteter som kan ha medført forurensning med hvilke stoffer.
 • Oversikt over resultater fra tidligere grunn- og grunnvannsundersøkelser.
 • Dersom det forekommer forurensning fra historiske kilder, skal det utarbeides et kart over virksomhetens område med avmerking av historiske forurensningskilder og forurensede arealer. Eventuelt fotovedlegg.

Kart med inntegning av resultat fra trinn 3 er vist i Figur 3.

Referanser og verktøy

 • Oversikt over bransjer der det historisk sett ofte har vist seg å forekomme grunnforurensning: Grunnforurensning - bransjer og stoffer, faktaark M-813/2017
 • NS ISO 10381-5: Jordkvalitet, prøvetaking, Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter, kapittel 6: Innledende studie.
 • Miljødirektoratets database Grunnforurensning 
 • Kommunenes byggesaksarkiv og historiske flyfoto.
 • Vedtak, tillatelser eller tilsynsrapporter fra nasjonale, regionale og/eller kommunale myndigheter på området.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid