Undersøkelsen skjer i to faser. I den første fasen skal bedriften vurdere om virksomheten vil kunne forårsake forurensning med farlige stoffer til grunn og grunnvann. Den skal også vurdere om området virksomheten drives på, kan være forurenset med farlige stoffer fra tidligere eller omkringliggende virksomhet.

Hvis fase 1 viser at det er fare for at virksomheten kan forurense grunnen med farlige stoffer, eller at det foreligger historisk forurensning som senere kan knyttes til den omsøkte virksomheten, skal bedriften dokumentere forurensningsnivåene i grunn og grunnvann. Fase 2 vil vanligvis kreve grunnundersøkelser og analyser av grunn og grunnvann, med mindre forurensningsnivåene er tilstrekkelig dokumentert i tidligere undersøkelser.

Tilstandsrapporten skal foreligge før det blir gitt ny eller revidert tillatelse etter forurensningsloven og vil inngå som kunnskapsgrunnlag for krav som stilles i tillatelsen, herunder krav om overvåkning av grunn og grunnvann.

 

Nærmere om kravet til tilstandsrapport

Kravet om tilstandsrapport er tatt inn i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22. Forskriftsteksten er gjengitt i vedlegg 1 i denne veilederen. Betydningen av bestemmelsene er kort omtalt under. Vedlegg 5 gir en oversikt over øvrig regelverk om forurenset grunn og grunnvann.

For hvilke bedrifter gjelder kravet?

Kravet gjelder alle bedrifter med virksomhet som er oppført i vedlegg I til kapittel 36 i forurensningsforskriften.

Alle bedrifter som omfattes av vedlegg 1 (se over) skal gjennom fase 1

Det vil si at de må levere en vurdering av:

  • Om de håndterer, slipper ut eller produserer farlige stoffer som kan komme til å forurense grunn og grunnvann på det aktuelle området der virksomheten foregår.
  • Om det forekommer forurensninger med farlige stoffer i grunn og grunnvann fra tidligere, som følge av utslipp, uhell, eller deponering på området eller spredning fra omkringliggende forurensningskilder, og om disse forurensningene senere vil kunne knyttes til den omsøkte virksomheten. Dette kan være fordi virksomheten håndterer liknende stoffer, eller fordi virksomhetens aktiviteter på området kan medføre spredning av historiske forurensninger, som følge av utslipp, gravearbeider og lignende.

De fleste bedrifter må også levere dokumentasjon i henhold til fase 2

Hvis svaret på ett (eller begge) spørsmålene er ja, skal bedriften utarbeide full tilstandsrapport, som innebærer å dokumentere forurensningsnivåene i grunn og grunnvann. Dokumentasjonen skal være begrenset til det arealet der den omsøkte virksomheten skal foregå, og til de farlige stoffene som kan knyttes til virksomheten. Den skal også omfatte eldre forurensninger som bedriften kan komme i kontakt med som følge av fremtidige aktiviteter på området.

Når utløses kravet om tilstandsrapportering?

Rapporten skal utarbeides ved søknad om tillatelse til forurensende virksomhet eller ved første revisjon av en eksisterende tillatelse. Den skal foreligge før en ny virksomhet igangsettes eller før myndighetene gir revidert tillatelse.

Tilstandsrapport skal vanligvis bare utarbeides én gang

Dersom en mulig forurensende aktivitet blir fysisk flyttet fra ett område til et annet innenfor virksomheten, vil det være behov for å gjøre en tilstandsvurdering av det nye området. Endringer i produksjon og aktiviteter som medfører introduksjon av nye stoffer vil ikke utløse krav om ny tilstandsrapport, men stoffene kan bli tatt inn i krav til overvåkning av grunn og grunnvann.

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal det gjøres en ny vurdering

Når virksomheten opphører, skal det gjøres en vurdering av om den har medført økt forurensning med farlige stoffer i grunn eller grunnvann. Hvis det er tilfelle, har bedriften plikt til å sørge for tiltak for å fjerne eller begrense virkningen av forurensningen. Tiltaksplikten gjelder også dersom virksomheten har forårsaket spredning eller økt fare for spredning av eldre forurensninger. Dette følger av den alminnelige tiltaksplikten i forurensningslovens § 7 og § 20, som omhandler forhold ved nedleggelse og driftsstans.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid