Vedlegg 1 - Forskriftstekst fra forurensningsforskriften

For en virksomhet som er omfattet av vedlegg I og der virksomheten innebærer at det brukes, framstilles eller slippes ut farlige stoffer og stoffblandinger i henhold til forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP), skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann. Rapporten skal sendes forurensningsmyndigheten før oppstart av en ny virksomhet og for eksisterende virksomhet skal rapport sendes til forurensningsmyndigheten ved første revisjon av virksomhetens tillatelse.

Tilstandsrapporten skal inneholde informasjon om grunnen og grunnvannets forurensningstilstand og skal som et minimum inneholde følgende:

 1. Informasjon om nåværende og tidligere bruk av virksomhetens område
 2. Eksisterende eller ny informasjon om resultater fra undersøkelser av grunnen og grunnvannet på området der virksomheten pågår

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal den ansvarlige vurdere forurensningstilstand i grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, framstilt eller frigitt ved anlegget og treffe de tiltak som følger av forurensningsloven § 7 og § 20. Det kan tas hensyn til tiltakenes tekniske gjennomførbarhet. Opplysninger om de tiltak den ansvarlige har truffet skal gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Bestemmelsen i første ledd utelukker ikke at forurensningsmyndigheten kan stille ytterligere krav med hjemmel i forurensningsloven.

Vedlegg 2: Mal stoffliste

Vedlegg 3: Mal for tabell til undersøkelsesprogram

Vedlegg 4 - Anbefalt struktur tilstandsrapport

Forside
Tittelblad
Innholdsfortegnelse

 1. Bakgrunn
 2. Beskrivelse av virksomheten
 3. Beskrivelse av det fysiske området for ny/omsøkt virksomhet
 4. Beskrivelse av nye/omsøkte aktiviteter og prosesser
 5. Vurdering av fare for forurensning til grunn og grunnvann med relevante farlige stoffer
 6. Vurdering av sannsynlighet for historisk forurensning med relevante farlige stoffer
 7. Undersøkelsesprogram med begrunnelse for valg av prøvepunkter og metoder
 8. Beskrivelse av utført undersøkelse (feltarbeid og kjemiske analyser)
 9. Beskrivelse av nåværende forurensningstilstand i grunn og grunnvann
 10. Vurdering av usikkerhet
 11. Vurdering av behov for ytterligere undersøkelser og tiltak
 12. Forslag til overvåkingsprogram for grunn og grunnvann

Vedlegg

 1. Oversiktskart – Oversiktsplan over eiendom og naboeiendommer, med alle innsamlede data fra trinn 2 og 3 inntegnet
 2. Profilsnitt som kombinerer opplysninger om topografi, geologi, hydrogeologi, hydrologi og vurdert forurensningsspredning.
 3. Undersøkelsesprogram
 4. Oversiktskart påført prøvepunkter og resultater av undersøkelsen.
 5. Profilsnitt som viser antatt spredningsvifte for farlige stoffer
 6. Analyseresultater
 7. Fotovedlegg

Vedlegg 5: Forhold til øvrig regelverk for forurenset grunn og grunnvann

I saker som gjelder forurenset grunn er Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunen forurensningsmyndighet. Myndighetenes verktøy er først og fremst forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. I denne veilederen legger vi til grunn den samme definisjonen av forurenset grunn som framkommer av forurensningsforskriftens § 2-3, med de normverdiene som er gitt i vedlegg 1 til forskriften. Forurensningsloven § 7 slår fast at forurensning er forbudt, med mindre den er tillatt etter loven eller etter vedtak med hjemmel i lov.

Ved fare for forurensning i strid med loven har den ansvarlige for forurensningen plikt til å gjennomføre tiltak for å hindre at den inntreffer og for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av inntrådt forurensning. Tiltaksplikten innebærer at den ansvarlige på eget initiativ må gjøre seg kjent med forurensningssituasjonen og bekoste nødvendige undersøkelser og tiltak.

Forurensningsmyndighetene regulerer hva som er tillatt etter forurensningsloven, både gjennom generelle forskrifter og særskilte tillatelser. De generelle kravene til søknader og behandling av søknader om forurensende virksomhet er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 36 og utdypet i Miljødirektoratets veileder TA 3006:2012, som finnes på direktoratets nettsider.

Med innføring av IED er det kommet nye krav til behandling av tillatelser. Disse er nå innarbeidet i forurensningsforskriften, og ett av kravene er at det på gitte vilkår skal utarbeides en tilstandsrapport som dokumenterer forurensning i grunn og grunnvann (§ 36-21).

De fleste virksomheter har allerede et krav i sine tillatelser om at virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted miljøskadelige utslipp til grunnen. Bedriften har også plikt til å ha oversikt over eventuell forurenset grunn på bedriftsområdet.

Dersom det finnes grunnforurensning, skal bedriften innhente kunnskap om faren for spredning og vurdere behov for undersøkelser og tiltak. For virksomheter som er omfattet av kravet om tilstandsrapport, vil behovet for å undersøke eksisterende grunnforurensninger nå også bli vurdert i sammenheng med krav om tilstandsrapport.

På bakgrunn av opplysningene som kommer fram i tilstandsrapportene, vil forurensningsmyndigheten måtte vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser og tiltak. Denne vurderingen vil basere seg på de hensyn og ansvarsforhold som følger av forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Det samme gjelder ved nedleggelse av virksomheter.

Når det skal settes i gang bygge- og gravearbeider på eiendommer hvor det er grunnforurensninger, utløser det et krav om gravetillatelse med tilhørende tiltaksplan for håndtering av forurenset masse. Dette følger av forurensningsforskriftens kapittel 2. Søknader om gravetillatelse skal vanligvis behandles av kommunen, men hvis graving og masseforflytninger skal skje inne på et industriområde, og tiltakshaver har tillatelse fra Miljødirektoratet, vil søknaden i praksis ofte bli behandlet av direktoratet.

I utforming og behandling av disse søknadene vil det være en fordel at det alt foreligger en tilstandsrapport. Tilstandsrapportene vil også gi grunnlag for å vurdere behovet for eventuelle tiltak og overvåkning av grunn¬vann, i tråd med øvrige krav i tillatelser og forskrifter.

Hvis det finnes registrerte grunnvannsforekomster på området, gjelder vannforskriftens mål om at forekomstene skal innfri kriteriene for god kjemisk tilstand. Det betyr at innholdet av næringssalter og miljøgifter ikke skal overskride grensene som er gitt i forskriftens vedlegg IX. I de grunnvannsforekomstene som ikke oppfyller miljømålene, skal det gjennomføres tiltak.

Vannforskriften åpner likevel for at det kan fastsettes mindre strenge miljømål når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet at det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene. Ett av vilkårene er da at det ikke vil forekomme ytterligere forringelse av tilstanden i den berørte vannforekomsten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid