Tankforskriften § 18-4 setter krav til at den som er ansvarlig for lagringen, selv eller ved hjelp av ekstern bistand, skal kartlegge miljørisiko, sette akseptkriterier for miljørisiko ved lagringen og deretter vurdere miljørisiko opp mot akseptkriteriene. Hvis miljørisikoen ikke er akseptabel, skal det iverksettes tiltak slik at miljørisikoen reduseres til et akseptabelt nivå, (se veiledning til § 18-5). Bestemmelsen er en utdyping av kravene i § 5 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Miljørisikovurderingens omfang og kompleksitet må tilpasses virksomheten og dens aktiviteter.

For å tilfredsstille forskriftens krav om miljørisikovurdering, må virksomheten arbeide systematisk for å avdekke og redusere miljørisikoen. Aktivitetene i delkapitlene under beskriver dette arbeidet. 

Kartlegge

Først må den aktuelle miljørisiko kartlegges i en miljørisikoanalyse. Både 1) sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe og 2) hvilke konsekvenser dette kan ha for miljøet skal kartlegges. Virksomheten må ta utgangspunkt i lagertanken, dens konstruksjon og fundamentering, og utstyr tilknyttet tanken som rørledninger, pumper, ventiler, måleinstrumenter, sikringsutstyr, oppsamlingsarrangement og lignende, samt driftsoperasjoner/driftsaktiviteter tilknyttet tankanlegget, som mottak/påfylling, tapping, drenering, rengjøring, vedlikehold osv. Feil på ett eller flere av disse elementene eller ved svikt i driftsoperasjonene kan føre til hendelser med påfølgende utslipp.

Vurdere sannsynlighet

Med utgangspunkt i kartleggingen av anleggets fysiske elementer og driftsaktivitet, må man vurdere sannsynligheten for at feil kan oppstå. Ordinære driftsaktiviteter ved tanken som påfylling, tapping, rengjøring, vedlikehold osv. må også vurderes. I tillegg må eksterne forhold som kan påvirke miljørisiko tas inn. Eksempelvis vil det i flom- og jordskredutsatte områder være naturlig å vurdere om flom kan ha påvirkning. Andre eksempler på eksterne påvirkninger er påkjørsel, strømutfall, villede handlinger (sabotasje, hærverk), uvær osv.

Vurdere miljøkonsekvens

Dernest må man finne frem til mulig størrelse og spredning av et utslipp. Det må her vurderes hvor stort et utslipp kan bli i de ulike tilfellene. Volum, type farlig kjemikalie eller farlig avfall og spredningen til miljøet må beskrives. 

Virksomheten må videre vurdere miljøets sårbarhet overfor den aktuelle forurensningen. Det må vurderes om deler av det ytre miljøet (vann, grunn og luft) rundt virksomheten som faktisk kan bli berørt av forurensningen, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet). Statsforvalterens miljøvernavdeling har utarbeidet miljøsårbarhetskart (MOB-kart) som inneholder en del slik informasjon. Miljødirektoratet har utarbeidet en database for naturmiljø, Naturbase. Denne gir en landsdekkende oversikt over hvilke deler av naturmiljøet som anses som verdifullt.

Miljørisikoanalysen, en begrunnet vurdering

Når sannsynligheten for at et utslipp inntreffer (se punkt 1 under "Kartlegge"), vurderes sammen med konsekvensene utslippet kan ha i miljøet (se punkt 2 under "Kartlegge"), utgjør dette miljørisikoanalysen.

Virksomheten må kunne begrunne og dokumentere hvordan sannsynlighet og konsekvens er vurdert.

Kriterier for vurdering av akseptabel miljørisiko

Når miljørisiko er kartlagt, skal den sammenlignes med akseptkriterier satt på forhånd for hva som er forsvarlig miljørisiko. Det er vanlig å dele miljørisiko i tre grupper:

  1. risiko som er uakseptabel
  2. risiko som er akseptabel
  3. en sone mellom disse der risiko kan aksepteres, men der tiltak for å redusere denne likevel bør vurderes for gjennomføring

Akseptkriteriene kan settes ut fra en vurdering av en eller flere ulike faktorer, for eksempel konsekvensene for miljøet ved utslipp, mulighetene for å begrense skadevirkningene av et utslipp som har skjedd, kontrollintervall for tanken med utstyr, økonomi, erfaring med tilsvarende utstyr osv.

Akseptkriteriene må derfor tilpasses det enkelte tankanlegg, og kan også endres over tid.

Akseptkriteriene for miljørisiko kan rettes mot sannsynligheten for at uhell inntreffer slik at det settes et tak på denne sannsynligheten (eller frekvensen) for utslipp. Et annet akseptkriterie for sannsynlighet for utslipp kan knyttes til korrosjonen av stålplatene (eksempel på akseptkriterie kan da være: "gjenværende godstykkelse for tanken skal minst være 50 prosent av opprinnelig platetykkelse").

Akseptkriterier for miljørisiko kan også rettes mot konsekvensene av at et uhell inntreffer.

Eksempler på slike kriterier kan være:

  • hvor lang tid miljøet vil bruke for å gjenopprette tilstanden før utslippet inntraff (restitusjonstid)
  • hvor stor andel av en art/bestand/populasjon som skades ved et utslipp
  • skade på vernede naturressurser
  • hvor stort areal som skades ved utslipp til sjø eller land
  • skade på drikkevannskilde eller grunnvann
  • oppryddingskostnader (inkludert sanering og restaurering)

Evaluering og oppdatering av miljørisikovurderingen

18-4 krever at miljørisikovurderingen evalueres minst en gang per år for å sjekke at den fremdeles beskriver de aktuelle forhold i virksomheten som kan påvirke miljørisikoen fra tankanlegget. Hvis det ikke er endringer i grunnlaget for miljørisikoanalysen, er det normalt heller ikke behov for å oppdatere eller revidere analysen. Ved den årlige gjennomgangen, må man også vurdere om forutsetningene for analysen har endret seg eller om det er ny kunnskap eller erfaringer som gjør at miljørisikovurderingen må endres.

Dersom det gjøres tekniske endringer på selve anlegget, prosesser/ produkter/ råvarer kommer til eller utgår, organisasjonen endres, man får ny kunnskap om naturmiljøet rundt virksomheten eller andre betydelige endringer, så skal det uavhengig av den årlige gjennomgangen vurderes om disse endringene kan påvirke miljørisikoen i positiv eller negativ retning.

Hvis det ved den årlige gjennomgangen eller når det gjøres endringer i virksomheten oppdages forhold som kan påvirke miljørisiko, så skal miljørisikoanalysen revideres for å ta hensyn til den endrede miljørisikoen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid