Hvis miljørisikovurderingen viser en uakseptabel miljørisiko, må nødvendige risikoreduserende tiltak iverksettes. Virksomheten bør først vurdere tiltak som hindrer eller reduserer sannsynligheten for at forurensning skjer. Slike forebyggende tiltak kan være organisatoriske, for eksempel gode driftsprosedyrer, opplæring, tilstrekkelig bemanning, tilstandskontrollregime, vedlikeholdssystem og gode overvåkingsrutiner (at det er personell til stede ved lasting/lossing, vaktrunder). Andre forebyggende tiltak kan være av mer teknisk art, som overfyllingsalarm, overfyllingsvern, oppsamlingsarrangement, lekkasjedeteksjon (sladrerør, gassdetektor, væskeføler osv.), dobbel bunn/vegg i tanker, tidsbryter på pumper, rør som fører miljøfarlige stoffer legges inne i et større rør (rør-i-rør), påkjørselsvern, sikkerhetsventiler, omlegging av kjøreveier på området osv.  

Miljørisikoanalysen kan i enkelte tilfeller avdekke ett eller flere scenarier med svært store konsekvenser. Slike uhell har normalt lav/meget lav sannsynlighet slik at den samlede miljørisiko for disse blir lav. Bestemmelsen krever at disse scenariene skal gis en særskilt vurdering. Virksomheten skal vurdere om det må etableres spesielle tiltak for å redusere konsekvensene hvis de likevel skulle inntreffe. Denne vurderingen skal dokumenteres på linje med resten av miljørisikovurderingen. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid