Den ansvarlige for lagringen skal kunne dokumentere at kravene i §§ 18-4, 18-5, 18-6 og 18-7 er oppfylt. Sentrale dokumenter her vil blant annet være miljørisikovurderingen med de fastsatte akseptkriteriene, program for forebyggende vedlikehold, vedlikeholds- og inspeksjonshistorikk, dokumentasjon på teknisk tilstand på utstyr inkludert kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende tilstand, drifts- og overvåkingsrutiner, beredskapsplan osv.  

Dokumentasjonen skal omfatte tanker og rørsystemer med tilhørende utstyr (for eksempel pumper, ventiler, overvåkings- og sikringsutstyr, barrierer osv.) som har eller kan ha påvirkning på faren for forurensning fra tankanlegget. Dokumentasjonen er en del av virksomhetens internkontroll. Omfang og format på dokumentasjonen må være tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. Dokumentasjon for tanker og tilknyttet utstyr utarbeidet i samsvar med annen lovgivning, kan kombineres med dokumentasjon etter dette kapitlet dersom dette er formålstjenlig. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid