Juni 2021

Veileder digitalisert.

Mai 2021

Språklige endringer/ presiseringer.

Avsnitt 1: Lagt til at forskriften gjelder lagring på tank både innendørs og utendørs.

Avsnitt 4: Definisjon av petroleumsprodukter lagt til.

Avsnitt 5 og 6 angående ansvarsforhold rundt lagring flyttet opp fra §18-4 Miljørisikovurdering.

Avsnitt 9: Presisering angående tanker som vanligvis brukes til prosesstekniske funksjoner.

Avsnitt 10: Henvisning til internkontrollforskriften § 6 lagt til.

Avsnitt 13: Presisering angående tanker som tas ut av bruk.

Avsnitt 15: Presisering angående nedgravde tanker. Definisjon av nedgravde tanker lagt til.

Avsnitt 16: Presisering om at jernbanevogner er omfattet av forskriften.

Avsnitt 1: Henvisning til forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) lagt til i henhold til endring i tankforskriften.

Avsnitt 5: Definisjon av midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet lagt til, i henhold til endring i tankforskriften.

Hele kapittelet: Undertitler lagt for å gi bedre oversikt.

Avsnitt 3: Driftsoperasjoner inkludert og beskrevet.

Underkapittel "Oppsamlingsarrangement" under "Barrierer" er oppdatert:

Tekst om svanehals er inkludert i første avsnitt. Illustrasjon lagt til etter andre avsnitt for å vise hvilken del av tanken som kan regnes med i oppsamlingsarrangementet. Fjerde avsnitt lagt til for å beskrive egnet materiale for oppsamlingsarrangement. Beskrivelse av drenering/dreneringsventil er oppdatert i ellevte avsnitt. Trettende avsnitt lagt til for å beskrive tanker som inneholder kjemikalier som er i delvis gass- og væskefase. Siste avsnitt under "Oppsamlingsarrangement" er lagt til for å beskrive oppsamlingsarrangement i forhold til tankens alder.

Underkapittel "Dobbeltvegget tank" under "Barrierer" er oppdatert:

Avsnitt 1: Dobbeltveggede tanker vil fungere som et oppsamlingsarrangement i seg selv, i henhold til endring i tankforskriften. Første avsnitt lagt til for å beskrive dette. Avsnitt om unntak er derfor fjernet, med unntak av en beskrivelse av at dette var tilfelle tidligere.

Avsnitt 2: Presisering av at den ytre tanken skal kunne fange opp enhver lekkasje fra den indre tanken.

Underkapittelet "Eksisterende tanker":

Fjerde avsnitt om overgangsordning er oppdatert, da denne overgangsperioden når har utløpt.

Underkapittel "Teknisk tilstand og vedlikehold":

Avsnitt 2: Presisering av at det er nødvendig å utføre innvendige inspeksjoner/ tilstandskontroller av en tank, med intervall basert på tankanleggets miljørisiko.

Avsnitt 3 er lagt til for å presisere at det er nødvendig med inspeksjoner/tilstandskontroller av rørsystemet i tillegg til visuell, utvendig inspeksjon. Intervall av slike inspeksjoner skal være basert på tankanleggets miljørisiko.

Underkapittelet "Merking av tanker og rør" er oppdatert:

Presisering av at merking skal gjøres etter CLP-forskriften. Beskrivelse av at merking skal inkludere piktogram ved farlige stoffer. Underkapittel lagt til for harmonisering med andre myndigheter for tanker, da disse kan ha andre merkekrav.

Kapittelet er omdøpt fra "Overgangsregler" til "Andre krav" som i tankforskriften, da overgangsregelen er fjernet.

2016

Veileder ble utgitt for første gang.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid