Kapittel 18 om tanklagring inngår i forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 nr. 931 (forurensningsforskriften). De generelle reglene for unntak (§41-4), klage (§41-5), tvangsmulkt (§41-6) og straff (§41-7) i forurensningsforskriften gjelder derfor også for kapittel 18 - tankforskriften. 

Eventuell søknad om unntak må gjelde et konkret tankanlegg og skal sendes til Miljødirektoratet. Dersom en virksomhet ønsker å søke om unntak fra krav i kapittel 18, må det gå klart frem av søknaden hvilken paragraf det søkes unntak fra og hva virksomheten søker om.

En søknad bør begrunnes, og bør legge spesiell vekt på de miljømessige fordeler/ulemper et unntak vil medføre, kostnadene for tiltaket, virksomhetens fordeler hvis unntaket innvilges, eventuelle tekniske problemer ved å imøtekomme forskriftskravene, forholdet til annet lovverk, andre kompenserende tiltak som vil gjennomføres dersom unntak innvilges, tidsplan osv. Det kan også være at andre kostnader eller nytteverdier skal vektlegges. Det er derfor viktig at søknaden gir et så fullstendig bilde av situasjonen som mulig ved det anlegget det søkes unntak for. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid