Registrering av VOC-utslipp

Virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 9 om utslipp av flyktige løsemidler (VOC) fra bruk av organiske løsemidler, skal registreres hos Miljødirektoratet.

Rapportering av VOC-utslipp

Virksomhet som er omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 9 om utslipp av flyktige løsemidler (VOC) fra bruk av organiske løsemidler, skal årlig rapportere om overholdelse av kravene i forskriften.