For å få tilgang til dashboardet må kommunen utnevne én kontaktperson, også kalt administrator, i kommunen. Denne kan så utnevne én eller flere varslingsoperatører. Kontaktpersonen kan selv også være varslingsoperatør.

Varslingsoperatører kan skrive supplerende tekstmeldinger til varselet på Luftkvalitet i Norge.

Statens vegvesen forvalter, på vegne av Luftsamarbeidet, listen over kontaktpersoner.

Kommunens kontaktperson (administrator)

  • skal tilhøre en enhet i kommunen med forvaltningsansvar knyttet til luftkvalitet
  • er kontaktleddet til de statlige etatene som har ansvaret for Luftkvalitet i Norge
  • gir autorisasjon til den eller de som skal være varslingsoperatører, gir disse mandat og skal følge disse opp. Kontaktpersonen kan selv også være varslingsoperatør.

Mandatet som utarbeides til varslingsoperatørene bør henge sammen med kommunens øvrige arbeid med lokal luftkvalitet, for eksempel som en del av planen for høye episoder med luftforurensning.

For å melde inn eller endre kontaktperson, eller be om å kunne skrive supplerende tekstmeldinger, bes kommunen om å sende en epost til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet gir kontaktpersonene i de kommunene som ønsker å varsle tilgang til løsningen BrukerADM (https://brukeradm.miljodirektoratet.no). Kontaktpersonen får da tildelt et brukernavn og et passord sammen med en teknisk veileder om de aktuelle administrasjonsrettighetene. Deretter kan vedkommende legge inn navnene på den/de som skal være varslingsoperatører for kommunen.

Varslingsoperatører

Varslingsoperatørene

  • skriver de supplerende tekstmeldingene
  • trenger ikke være ansatt i kommunen
  • er teknisk knyttet opp mot løsningen gjennom navn, epostadresse og personlig brukernavn og passord
  • skal opptre på vegne av kommunen og i henhold til mandatet fra kommunen som er gitt av kommunens kontaktperson
  • kan være varslingsoperatør for flere kommuner.

Det er en fordel om en eller flere av operatørene tilhører en enhet som har ansvaret for tiltak mot luftforurensning, og da spesielt strakstiltak. Dersom operatøren står nær en beslutning om å igangsette tiltak eller å utløse tiltak i en plan for episoder med høy luftforurensning (beredskapsplan) kan dette gjøre prosessen mer effektiv.

Dersom det er flere varslingsoperatører i kommunen, anbefaler vi å ha et forum for erfaringsutveksling.

Erfaringer med organisering av arbeidet med varsling av luftkvalitet

Hvordan kommunen velger å organisere seg, og hvem som får fullmakter er opp til kommunen selv.

Flere kommuner har valgt å gi rollen som kontaktperson til kommunelegen eller den etaten som organiserer kommunelegens ansvarsområde. Oppgaven med å gjennomføre strakstiltak er ofte gitt til teknisk etat hos kommunen og veieier.

I noen kommuner har miljøvernlederen og planmyndigheten fått ansvaret for å etablere permanente eller langsiktige tiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid