Etter innlogging kommer du til dashbordet for kommunen du har logget på for, og kan:

 • skrive supplerende tekstmeldinger for kommunen
 • se varselet, måledata og værdata

Hvordan skrive supplerende tekstmeldinger

Kommunen har mulighet til å tilføre lokal informasjon til varselet på Luftkvalitet i Norge ved å skrive supplerende tekstmeldinger. Slik tilleggsinformasjon kan være nyttig for innbyggere og andre som er interessert i luftkvaliteten lokalt. 

Tekstene supplerer det automatisk genererte varselet og eventuelle tekstmeldinger som Meteorologisk institutt har lagt ut om forurensningssituasjonen.

Eksempel:

Følg mandatet og skriv lett forståelige tekstmeldinger

På grunnlag av mandatet du har fått fra kommunens kontaktperson kan du skrive tekster som legges ut på varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge. Grafene og kartene tilgjengelige i dashboardet kan brukes som støtte for å lage mest mulig presise supplerende tekstmeldinger.

Grafene og kartene forklares i neste trinn av veiledningen

Brukere av tjenesten kan for eksempel være innbyggere som er interesserte i informasjon om luftkvaliteten, personer som er sårbare for luftforurensning eller som jobber med sårbare grupper.

Tekstmeldingene har plass til 350 tegn. Det er også mulig å legge til lenker.

Tekstmeldingene bør være:

 • mest mulig relevante for kommunens forurensningssituasjon og de helseeffekter og helseråd som følger av det
 • troverdige og dokumenterbare
 • korte og presise slik at de er egnet for smarttelefon eller nettbrett
 • enkelt skrevet slik at de er lette å forstå for innbyggere uten kompetanse om luftkvalitet

Tekstene kan inneholde:

 • informasjon om hvor og når det er mest og minst forurensning i kommunen og viktige lokale kilder til luftforurensningen
 • informasjon om strakstiltak rettet mot en aktuell kortvarig hendelse eller om permanente tiltak mot en vedvarende forurensningssituasjon
 • lokale og stedsspesifikke råd om hvordan personer som er sårbare for luftforurensing kan beskytte seg
 • en avviksmelding, hvis det er avvik mellom varslet luftkvalitet og det kommunen selv erfarer er riktig forurensingsnivå
 • lenker til utfyllende informasjon på kommunens egne nettsider, for eksempel om hvordan kommunen planlegger og tilrettelegger for en bedre hverdag med lite luftforurensning.

Eksempler på supplerende tekstmelding

 • Veiene [navn] er støvdempet. Forurensingsnivået er derfor moderat langs veiene [navn]. Les mer her: [url].
 • Vegvesenet bruker vasket sand når de strør E6 gjennom [navn] sentrum. Det skal motvirke oppvirvling av svevestøv.
 • De som har mulighet oppfordres til å unngå vedfyring i kveld grunnet høye nivåer av fint svevestøv i [navn] sentrum. De som fyrer med ved oppfordres til å bruke riktig fyringsteknikk, se [url].
 • Det blir innført miljøfartsgrense på veiene [navn] fra og med i morgen [dato]. Det skal motvirke svevestøv.

Slik skriver du en supplerende tekstmelding

 • Trykk på fanen "Varsling".
 • Klikk på "Opprett nytt varsel".
 • Velg kommune du skal skrive tekstmelding for.  
 • Skriv inn meldingen. Det er plass til 160 tegn.
 • Publiseringstidspunkt: Legg inn når tekstmeldingen skal gjelde fra, dvs. fra hvilket tidspunkt teksten skal vises på luftkvalitet.miljodirektoratet.no. Tidsangivelsen viser i utgangspunktet nå-tid, det vil si umiddelbar publisering. Hvis du klikker på tidsangivelsen, dukker det opp en kalender.
 • Avpubliseringstidspunkt: Legg inn tidspunktet for når tekstmeldingen skal avpubliseres, det vil si hvilket tidspunkt teksten skal tas bort fra luftkvalitet.miljodirektoratet.no. Tidsangivelsen viser i utgangspunktet nå-tid. Hvis du klikker på tidsangivelsen, dukker det opp en kalender.
 • Klikk på Publiser. Da kommer du tilbake til forrige bilde. Det nye tekstvarslet ligger øverst i tabellen.

Sammenlikne måledata, varselet og værdata

Dashboardet inneholder en rekke data som kan brukes av varslingsoperatørene til å gjøre vurderinger om luftkvaliteten lokalt i det daglige. Dashboardet brukes også av Meteorologisk institutt.

Luftkvaliteten bestemmes av flere faktorer, blant annet spredningsforhold, nærhet til forurensningskilder og været.

I fanen "Kart" finnes menyvalgene:

 • Varslet luftforurensning (beregnet)
  • svevestøv (PM10 og PM2,5)
  • nitrogendioksid (NO2)
  • ozon (O3)
 • Målt luftforurensing: Oversikt over Norges målestasjoner nær sanntid. Klokken 14.15 vil målingene fra foregående time, altså kl. 13-14, og tidligere, være tilgjengelig.
 • Meteorologi
  • Vindkartet presenterer hvor og når det er ventet vind, sammen med vindretning og vindstyrke.
  • Regnkartet presenterer hvor og når det er ventet nedbør, samt nedbørsmengde.
  • Temperaturkartet presenterer hvor og når det er ventet ulike temperaturer.
 • Kamera: Viser visuelt forholdene på veibanen.

Du får tilgang til menyvalgene ved å trykke på følgende knapp:

Ved å bruke de to første menyvalgene samtidig kan du se varselet og målinger samtidig. Bruk glidebryteren ("slideren") nederst i kartet for å bevege deg bakover i tid.

Eksempel her med vind. Vindretning og styrke kan påvirke spredning av luftforurensning fra en forurensningskilde.

Eksempel med målestasjon Bjørndalssletta i Kristiansand:

Navnet på valgte målestasjon for luftkvalitet står øverst på blått felt. Under navnet står tidsperioden for gjeldende grafer:

Grafene viser konsentrasjonene for både målte og beregnede data for:

 • svevestøv (PM10 og PM2,5)
 • nitrogendioksid (NO2)
 • ozon (O3)

Beregningene viser hvor mye luftforurensning som er estimert til å komme fra ulike kilder som eksos, veistøv, vedfyring, industri, skip og langtransportert forurensning.

Værrelaterte grafer bygger på værprognoser produsert av Meteorologisk institutt.

Under meteorologi-fanen finnes grafer som viser:

 • Regn, snø, temperatur og relativ luftfuktighet
 • Vindhastighet og bakketrykk
 • Skydekke
 • Grenselagshøyde
  Grenselagshøyden er den laveste delen av atmosfæren, og er definert som det laget i atmosfæren som blir direkte påvirket av overflaten. Det er i dette laget de fysiske mekanismene som vind, temperatur, fukt, og turbulens – den vertikale innblandingen - skjer.

  Grenselagets høyde kan variere. Dersom det oppstår inversjon, hvor kald luft blir liggende stille, kan den vertikale bevegelsen stanse, og dette kan påvirke hvor høyt grenselaget blir. Ved inversjon kan luftforurensning hope seg opp.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid