Byggesak

Vanligvis vil dette være en reguleringsplan med bestemmelser, men det kan også være gitt relevante bestemmelser i kommuneplan eller kommunedelplan. Det er viktig å påse at avbøtende tiltak som beskrevet i arealplan gjennomføres som forutsatt. I forbindelse med utbygging i gul sone og rød sone skal kommunen påse at godt inneklima er ivaretatt gjennom tekniske løsninger.

Tiltakshaver bør vurdere hva som kan føre til luftforurensning

Tiltakshaver bør vurdere hvilke aktiviteter som kan medføre luftforurensning som berører følsom arealbruk. Alle faser i byggearbeidene og alle underleverandører skal inkluderes i en slik vurdering.

Plan for avbøtende tiltak

Dersom vurderingen viser at luftfølsom arealbruk i omgivelsene vil bli berørt, bør det utarbeides en plan for avbøtende tiltak. For eksempel kan det utarbeides en transportplan for all kjøring til og fra anlegget, samt inne på byggeplassen. Denne bør inneholde avbøtende tiltak, for eksempel hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser.

Tiltakshaver er ansvarlig for målinger

Dersom det er behov for å fastslå luftforurensningsnivået, er tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre målinger.

Sårbare grupper

Personer som berøres av luftforurensning fra bygg- og anleggsarbeidet og ved dokumentasjon er sensitive (ved legeattest), bør tilbys alternativt oppholdssted ut fra helsemessige hensyn.

Planbestemmelser

Kommunen kan knytte planbestemmelser til at luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet skal vurderes/utredes. Vurderinger/tiltak kan også legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.

Samspilleffekter mellom støy og luftforurensning

Ved større arbeider med lang varighet bør luftforurensning ses i sammenheng med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, da samspilleffekter forsterker ulemper og helsemessige effekter fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Bygge- og anleggsvirksomhet

Bygge- og anleggsvirksomhet kan medføre luftforurensning. Dette kan for eksempel være generering av støv i forbindelse med transport eller rive- og knusearbeider.

Tiltakshaver bør vurdere hva som kan føre til luftforurensning

Tiltakshaver bør vurdere hvilke aktiviteter som kan medføre luftforurensning som berører følsom arealbruk. Alle faser i byggearbeidene og alle underleverandører skal inkluderes i en slik vurdering.

Plan for avbøtende tiltak

Dersom vurderingen viser at luftfølsom arealbruk i omgivelsene vil bli berørt, bør det utarbeides en plan for avbøtende tiltak. For eksempel kan det utarbeides en transportplan for all kjøring til og fra anlegget, samt inne på byggeplassen. Denne bør inneholde avbøtende tiltak, for eksempel hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser.

Tiltakshaver er ansvarlig for målinger

Dersom det er behov for å fastslå luftforurensningsnivået, er tiltakshaver er ansvarlig for å gjennomføre målinger.

Sårbare grupper

Personer som berøres av luftforurensning fra bygg- og anleggsarbeidet og ved dokumentasjon er sensitive (ved legeattest), bør tilbys alternativt oppholdssted ut fra helsemessige hensyn.

Planbestemmelser

Kommunen kan knytte planbestemmelser til at luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet skal vurderes/utredes. Vurderinger/tiltak kan også legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.

Samspilleffekter mellom støy og luftforurensning

Ved større arbeider med lang varighet bør luftforurensning ses i sammenheng med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, da samspilleffekter forsterker ulemper og helsemessige effekter fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid