Nedenfor finner du en oversikt over forhold som er av betydning for å ivareta luftkvalitet i kommuneplanen. Det er også laget en utfyllende sjekkliste over kommunens oppgaver, i word-format/open office-format. Kommunen kan fritt tilpasse sjekklisten til eget bruk.

Vurdere om luftsonekart må utarbeides

Dersom kommunen har en by eller tettsted med veitrafikk av betydning (ÅDT > 8000 kjøretøy/døgn), eller en enkeltkilde med forurensning av betydning, bør kommunen få utarbeidet luftsonekart. Luftsonekartet gir opplysninger om luftkvalitet i hele kommunen eller i det aktuelle området, og vil være et viktig grunnlag for kommunens arealplanlegging.

Dersom luftsonekartet viser at luftforurensning er et problem i kommunen, bør luftkvalitet behandles i kommuneplanen.

Luftsonekartet kan være temakart i kommuneplanen. Det kan knyttes kommuneplanbestemmelser til temakartet, med retningslinjer for hvordan arealbruk skal håndteres.

Det er ikke alltid nødvendig å lage et luftsonekart for hele kommunen. Hver kommune må vurdere problemomfanget. Her kan du kan lese mer om når og hvordan luftsonekart utarbeides.

Ved lokalisering av ny eller utvidelse av eksisterende luftfølsom bebyggelse skal luftkvalitet vurderes. Luftsonekartet er et viktig hjelpemiddel.

Luftkvalitet og luftutskifting er viktig ved lokalisering av luftfølsom bebyggelse

Luftfølsom bebyggelse skal primært lokaliseres der det er egnede lokalklimatiske forhold med god luftkvalitet og luftutskifting. Kommunen skal vise varsomhet med å tillate etablering av luftfølsom bebyggelse i gul sone. Rød sone er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. For arealformål som berøres av luftforurensning skal det gjøres en egnethetsvurdering.

Samspilleffekter med støy

Samspilleffekter med støy skal vektlegges, slik at det tas ekstra hensyn i planleggingen når støynivået er over grenseverdien i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.

Planlegging av luftfølsom bebyggelse i gul sone

Arealets egnethet bør vurderes i kommuneplan

Dersom det vurderes ny luftfølsom arealbruk eller utvidelse av eksisterende arealbruk i gul sone, bør det i kommuneplanen vurderes om arealet er egnet for det aktuelle formålet. Luftfølsom arealbruk bør lokaliseres til områder hvor luftkvaliteten er best mulig, med god luftgjennomstrømning.

Tema i planprogram og konsekvensutredning

Lokalisering av større områder for luftfølsom arealbruk kan være tema i planprogram og konsekvensutredning til kommuneplanen.

Krav om reguleringsplan

Ved etablering av ny luftfølsom arealbruk eller utvidelse av eksisterende arealbruk i gul sone bør det stilles krav om reguleringsplan i kommuneplanbestemmelsene. En reguleringsplanprosess er viktig for å innarbeide nødvendige plangrep og avbøtende tiltak for å sikre best mulig luftkvalitet.

Planlegging av luftfølsom bebyggelse i rød sone

Området må være definert som avviksområde

Ny luftfølsom arealbruk eller utvidelse av eksisterende arealbruk, i rød sone er bare aktuelt innenfor områder som er definert som avviksområde i kommuneplanen. Kommunen må sette grenser for avviksområder hvor det ut fra samordnet areal- og transportplanlegging er aktuelt med høy arealbruk i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter.

Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene

Ved avvik fra bestemmelsene i rød sone skal det legges vekt på at bebyggelse og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. Det skal vektlegges et godt inneklima. Det skal søkes tiltak som generelt forbedrer luftkvaliteten i området, som for eksempel tiltak som forbedrer luftgjennomstrømmingen i området, og tiltak som reduserer luftforurensningen.

Berørte anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene.

Krav om reguleringsplan

Ved etablering av ny luftfølsom arealbruk eller utvidelse av eksisterende arealbruk i rød sone bør det stilles krav om reguleringsplan i kommuneplanbestemmelsene. En reguleringsplanprosess er viktig for å innarbeide nødvendige plangrep og avbøtende tiltak for å sikre best mulig luftkvalitet.

Arealformål - luftforurensende virksomhet

Ved lokalisering av ny eller utvidelse av eksisterende forurensende virksomhet som øker forurensningsnivået vesentlig skal luftkvalitet vurderes.

Gul sone

Kommunen skal vise varsomhet med å tillate etablering av forurensende virksomhet som medfører vesentlig økning i luftforurensningen for luftfølsom arealbruk i gul sone.

Rød sone

Rød sone er ikke egnet til etablering av ny virksomhet eller vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen.

Planlegging av luftforurensende virksomhet i gul sone

Lokalisering og tilpasning

Dersom det planlegges ny eller utvidelse av eksisterende luftforurensende virksomhet i gul sone, bør det vurderes hvordan planen for virksomheten kan tilpasses slik at virksomheten i så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning.

Økt forurensning bør berøre færrest mulig mennesker

Vurderingen bør omfatte både lokalisering og omfang/volum av virksomheten. Målsettingen må være at færrest mulig mennesker blir berørt av økt forurensning.

Tema i planprogram og konsekvensutredning

Lokalisering og planlegging av større luftforurensende virksomhet kan være tema i planprogram og konsekvensutredning til kommuneplanen.

Krav om reguleringsplan

Ved etablering av større luftforurensende virksomhet eller utvidelse av eksisterende i gul sone bør det stilles krav om reguleringsplan i kommuneplanbestemmelsene. En reguleringsplanprosess er viktig for å innarbeide nødvendige tilpasninger og avbøtende tiltak for å sikre best mulig luftkvalitet for berørte omgivelser.

Planlegging av luftforurensende virksomhet i rød sone

Området må være definert som avviksområde

Ny luftforurensende virksomhet eller vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet i rød sone som medfører vesentlig økning i forurensningen, er bare aktuelt innenfor områder som er definert som avviksområde i kommuneplanen.

Kommunen må sette grenser for avviksområder i kommuneplanen hvor det ut fra samordnet areal- og transportplanlegging er aktuelt med høy arealbruk i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkter.

Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene

Ved planlegging av luftforurensende virksomhet i et avviksområde, bør følgende forhold oppfylles:

  • Det bør vurderes alternativ lokalisering av virksomheten, samt vurderes alternative arealformål og tillatt utbyggingsvolum på det aktuelle arealet.
  • Ny utbygging bør bidra til å forbedre lokalklimatiske forhold. Det bør ikke etableres nye hindre for luftutveksling. Dette kan gjøres gjennom bevisst utforming av bebyggelse og grøntstruktur.
  • Det bør søkes planløsninger som minimerer antall personer som blir utsatt for luftforurensning.
  • Det bør vurderes om det skal fastsettes bestemmelser som begrenser utslipp fra virksomheten.

Tema i planprogram og konsekvensutredning

Lokalisering og planlegging av større luftforurensende virksomhet kan være tema i planprogram og konsekvensutredning til kommuneplanen.

Krav om reguleringsplan

Ved etablering av større luftforurensende virksomhet (eller utvidelse av eksisterende) i rød sone bør det stilles krav om reguleringsplan i kommuneplanbestemmelsene. En reguleringsplanprosess er viktig for å innarbeide nødvendige tilpasninger og avbøtende tiltak for å sikre best mulig luftkvalitet for berørte omgivelser.

Angi grenser for avviksområder

I bysentrum og særlig rundt kollektivknutepunkter vil det være aktuelt å tillate at luftfølsom arealbruk og forurensende virksomhet samlokaliseres selv om arealet ligger i rød sone.

På lang sikt vil en godt samordnet areal- og transportplanlegging forebygge luftforurensning gjennom at transportbehovet reduseres og ved at kollektivtrafikktilbudet blir bedre og mer tilgjengelig.

Avvik fra anbefalingene i rød sone forutsetter at kommunen i sin kommuneplan har angitt grenser for sentrumsområder og kollektivknutepunkter. Avvik skal være begrunnet ut fra statlige plantretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Kommuneplanbestemmelser, reguleringsplan og krav til avbøtende tiltak

Kommunen bør også knytte kommuneplanbestemmelser til avviksområdene med krav som må innfris. Kravene bør omfatte krav til reguleringsplan, samt nærmere krav til avbøtende tiltak og andre begrensninger og vilkår.

Grenser for avviksområder bør også omfatte støy

Kommunen bør samordne arbeidet med luftkvalitet med støy, slik at grenser for avviksområder også gjelder støy i henhold til retningslinje T-1442/2012.

Utarbeide hensynssoner

Kommunen kan utarbeide hensynssoner for kommuneplanens arealdel. Disse skal vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet. Det kan knyttes bestemmelser til hensynssonene, for eksempel om krav til regulering og andre krav for å sikre luftkvalitetshensyn.

Hensynssoner i kommuneplanens arealdel er omtalt i plan- og bygningslovens § 11-8.

Planprogram og konsekvensutredning

Kommuneplanen krever konsekvensutredning. I forbindelse med planprogrammet må det vurderes om luftforurensning skal utredes, samt stilles krav til omfang og innhold i utredningen. Lokalisering av ny forurensende virksomhet er eksempel på tema som kommunen bør vurdere å utrede. Det samme gjelder lokalisering av ny luftfølsom bebyggelse som kan bli utsatt for luftforurensning. Kommunen bør vurdere om luftsonekart skal utarbeides som en del av konsekvensutredningen.

Planbestemmelser til kommuneplanen

I kommuner hvor luftforurensning er et aktuelt tema bør man vurdere hvilke planbestemmelser som bør knyttes til kommuneplanen.

Utredningskrav

Generelt bør det være et krav om utredning av luftforurensning og tiltak mot luftforurensning i forbindelse med nye reguleringsplaner i berørte områder. Luftsonekart kan vise hvor luftforurensning bør være tema i forbindelse med nye reguleringsplaner.

Plankrav

I forbindelse med større nye utbygginger i gul og rød sone bør det stilles krav om reguleringsplan som grunnlag for utbygging til luftfølsomme bruksformål eller forurensende virksomhet.

Avviksområder

For avviksområder er det spesielt viktig med kommuneplanbestemmelser, som skal sikre at planene får en forsvarlig behandling av luftkvalitet i videre planer. Det bør være krav om reguleringsplan (gjerne områdereguleringsplan) hvor det må vektlegges å finne gode plangrep som sikrer gode løsninger for luftforurensning.

Det skal legges vekt på at ny bebyggelse og særlig utearealene får minst mulig luftforurensing, og at ny forurensende virksomhet skal lokaliseres og utformes slik at antall personer som blir utsatt for luftforurensning minimeres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid