Retningslinje T-1520 skal legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokal luftforurensning gjennom å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. Det er kommunen som bør sørge for at luftforurensningssonene brukes som faglig grunnlag i alt planarbeid i kommunen.

Hovedregel er at det ikke bør etableres boliger, skoler, barnehager, annen sårbar bebyggelse eller forurensende virksomhet innenfor rød sone. I gul sone bør man gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse.

Gul sone

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av ny virksomhet og vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning av luftforurensningen.

Rød sone

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Rød sone er heller ikke egnet til etablering av ny virksomhet eller vesentlig utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning av luftforurensning.

Kriterier for gul og rød sone

Når kriteriene for én av komponentene overskrides, er arealet innenfor sonen.

 

Luftforurensningssone

Bakgrunnskonsentrasjon er inkludert i sonegrensene

Komponent Gul sone Rød sone
PM10

Døgnmiddel: 35 µg/m3

Med inntil 7 overskridelser 

Døgnmiddel: 50 µg/m3

Med inntil 7 overskridelser

NO2

Vintermiddel: 40 µg/m3

Vintermiddel defineres som perioden fra 1. november til 30. april

Årsmiddel: 40 µg/m3
Helserisiko

Personer med alvorlig luftvei- og hjerte-karsykdom har økt risiko for forverring av sykdommen.

Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter.

Personer med alvorlig luftvei- og hjerte-karsykdom har økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn med luftveilslidelser og eldre med luftveils- og hjerte-karliselser mest sårbare

Avviksområder

Kommunen bør så langt det er mulig ikke tillate etablering av luftfølsom arealbruk, samt virksomheter som øker forurensningsnivået i rød sone. Imidlertid kan hensynet til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26.09.2014 tale for planlegging i rød sone.

Retningslinje  T-1520 åpner for slike avvik, men med klare forutsetninger for når og hvordan avvik skal tillates. 

Den nye SPRen fra 26.09.2014 erstatter T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid