Drifte og vedlikeholde måleprogram hvis kommunen er målenettoperatør

Som målenetteier kan kommunen også være målenettoperatør og dermed ha ansvaret for å drifte målestasjonene. Det vil si å sørge for at målinger blir
gjennomført og at stasjonene vedlikeholdes rutinemessig.

Videre skal målenettoperatøren samle inn data fra målestasjonene, skalere og overføre data i riktig format og til riktig tid ved hjelp av den nasjonale portalen luftkvalitet.info.

<Lenke til Luftkvalitet i Norge?>

Målenettoperatør skal også rapportere kvalitetskontrollerte måledata månedlig til den sentrale databasen som NILU har ansvar for.

Kravene i kvalitetssystemet, deriblant til kvalitetskontroll og rapportering, er beskrevet i Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet.

Anskaffe målenettoperatør til å drifte og vedlikeholde måleprogram

Kommunen som målenetteier kan velge å anskaffe en målenettoperatør til å drifte og vedlikeholde de målestasjonene kommunen har ansvaret for i rollen som målenetteier

Viktige punkter å inkludere i utlysningen:

  • Henvisning til lovverket: Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet og kommunens ansvar for å sørge for måleprogram.
  • Hvilke komponenter som skal måles og hvilken midlingstid det er krav om å måle med.
  • Henvisning til Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet  som beskriver de forutsetninger og kvalitetskrav som må oppfylles
    for å overholde kravene i forurensningsforskriften.

Påse at målnettoperatøren følger kravene

Som målenetteier må kommunen sørge for at kravene i kvalitetssystemet etterfølges av målenettoperatøren. Kravene er beskrevet i Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet. 

Kommunen kan kontakte NRL eller Miljødirektoratet for å bli orientert om kvaliteten på målingene i sin kommune.

<lenke til Miljødirektoratet?>

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid