Kommunen har, uavhengig av kildefordelingen som er kartlagt, hovedansvaret for at måleprogrammet blir gjennomført i henhold til forurensningsforskriften
kapittel 7 om lokal luftkvalitet.

Etter sin myndighet kan kommunen ha tre roller i opprettelsen og driften av måleprogrammet:

Dette er aktuelt hvis kommunen bidrar mest til forurensningen, eller kommunen som forurensningsmyndighet ønsker å sørge for måleprogrammet.

Kommunen kan med hjemmel i forurensningsforskriften § 7-5 om kostnadsdekning, pålegge eventuelle andre forurensere som bidrar vesentlig å dekke kostnadene basert på deres bidrag til forurensningen.

Denne rollen er aktuell der kommunen bidrar betydelig til forurensningen og samarbeider med andre forurensere som bidrar betydelig. Dette er vanlig i store og mellomstore byer der både det kommunale, fylkeskommunale og statlige veinettet bidrar til forurensningen.

Kommunen kan med hjemmel i forurensningsforkriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet og § 7-5 om kostnadsdekning, pålegge de andre forurenserne å ta ansvaret for deler av måleprogrammet og å dekke kostnadene.

Dette er aktuelt i tilfeller der kommunen ikke kan lastes for forurensningen. Kommunen kan overføre det totale ansvaret for måleprogram til forurenser, med hjemmel i forurensningsforkriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet.

I tilfeller der kommunen har hele eller deler av ansvaret for måleprogrammet anbefales det at kommunen først tar kontakt med anleggseier for å informere om dennes ansvar for måleprogrammet og kostnadene knyttet til dette.

Kommunen kan videre vurdere behovet for å bruke hjemlene for pålegg etter forurensningsforskriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet og § 7-5 om kostnadsdekning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid