Opprette måleprogram hvis kommunen er målenetteier

Kommunen kan være målenetteier av hele eller deler av måleprogrammet.

Dette er aktuelt hvis kommunen bidrar mest til forurensningen, eller kommunen som forurensningsmyndighet ønsker å sørge for måleprogrammet.

Kommunen kan med hjemmel i forurensningsforskriften § 7-5 om kostnadsdekning, pålegge eventuelle andre forurensere som bidrar vesentlig å dekke kostnadene basert på deres bidrag til forurensningen.

Denne rollen er aktuell der kommunen bidrar betydelig til forurensningen og samarbeider med andre forurensere som bidrar betydelig. Dette er vanlig i store og mellomstore byer der både det kommunale, fylkeskommunale og statlige veinettet bidrar til forurensningen.

Kommunen kan med hjemmel i forurensningsforkriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet og § 7-5 om kostnadsdekning, pålegge de andre forurenserne å ta ansvaret for deler av måleprogrammet og å dekke kostnadene.

Kommunen skal følge de rådene som er gitt av nasjonalt referanselaboratorium og nasjonale myndigheter når det gjelder antall målestasjoner og plassering av disse.

Som målenetteier har kommunen ansvaret for å:

 • opprette målestasjonene som inngår i måleprogrammet
 • sørge for drift av målestasjon
 • sørge for at måledata rapporteres etter kravene i kvalitetssystemet

Kravene i kvalitetssystemet er beskrevet i Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet.

Nasjonalt referanselaboratorium har som en av sine viktigste oppgaver å veilede målenetteiere. Spørsmål kan rettes til Nasjonalt referanselaboratorium.

Miljødirektoratet har utnevnt et nasjonalt referanselaboratorium for å sikre at kravene knyttet til måleprogram og rapportering følges. Ved behov for bistand til utforming av måleprogram kan kommunen ta kontakt med NRL.

Som ansvarlig for måleprogrammet kan kommunen få hjelp til valg av måleinstrumenter og plassering av målestasjoner. Dette sikrer at måleprogrammet oppfyller kvalitetssystemet for målinger.

Som administrator av kvalitetssystemet for målinger er oppgavene til NRL blant annet å:

 • utarbeide nye prosedyrer, oppdatere dokumentasjon, informere måleoperatørene om forandringer og oppdateringer i kvalitetssystemet og så videre
 • kurse personell som drifter målenettverkene i kommunene
 • veilede målenetteiere i kvalitetsspørsmål. Det kan være stasjonsplassering, valg av instrumentering, kursing og så videre
 • gjennomføre ekstern kvalitetskontroll av de ulike målenettoperatørene, såkalt "audit", for å sikre at drift av måleinstrumentene og kvalitetssikringen av måledata utføres på en måte som ivaretar kvalitetskravene, og eventuelt gi korrigerende forslag
 • godkjenne måledata som går inn i sentral database for luftkvalitetsdata.
 • bidra til å spre kunnskap om forhold som har med målinger, kvalitetssystem og rapportering å gjøre.

Norsk institutt for luftforskning er nasjonalt referanselaboratorium.

Pålegge anleggseier å opprette måleprogram

Etter forurensningsforskriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet, kan kommunen pålegge anleggseier å gjennomføre måleprogrammet. Forurenser blir dermed målenetteier.

Viktige punkter å inkludere i påleggsbrevet til anleggseier:

Ansvar for måleprogram:

 • Referanse til hjemlene i lovverket: Kommunen har myndighet jamfør forurensningsforskriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet, til å pålegge anleggseier plikten om å måle etter § 7-8 om krav til måling og beregning av luftkvaliteten.
 • Vise til dokumentasjon, eventuelt konsulentrapport gitt i vedlegg til brevet, som viser at det er rimelig at anleggseier tar hele ansvaret for
  måleprogrammet.
 • Vise til ansvaret anleggseier har som målenetteier gjennom Håndbok for kvalitetssystem for målinger.
 • Vise til nasjonalt referanselaboratorium for målinger som kan bistå i arbeidet med å utforme måleprogram.

Dekning av kostnader:

 • Referanse til hjemlene i lovverket: Kommunen har myndighet jamfør forurensningsforskriften § 7-5 om kostnadsdekning, til å pålegge anleggseier å dekke kostnadene knyttet til plikten om å måle etter § 7-8 om krav til måling og beregning av luftkvaliteten. Det kan også vises til at kostnadene skal fordeles i forhold til den enkeltes bidrag til forurensningskonsentrasjonen.
 • Vise til dokumentasjon, eventuelt konsulentrapport gitt i vedlegg til brevet, som viser at det er rimelig at anleggseier dekker en gitt andel eller alle kostnadene knyttet til måleprogrammet.

Påse at anleggseier følger kravene

Kommunen som forurensningsmyndighet har fortsatt hovedansvaret for å sikre at måleprogrammet og rapportering tilfredsstiller kravene i kvalitetssystemet. Det er derfor viktig at kommunen fører tilsyn med anleggseier. Kommunens hjemmel for å føre tilsyn er forurensningsforskriften § 7-11 om informasjon, rapportering og tilsyn.

Kommunen kan ta kontakt med NRL og Miljødirektoratet for å vite om målenetteier etterlever kravene til målingene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid