Finnes representative målinger?

Om kartleggingen viser at konsentrasjonsnivået er over øvre vurderingsterskel, må kommunen vurdere om andre kommuner i sonen gjennomfører målinger som er representative for egen  forurensningssituasjon. For å finne ut dette må kommunen kartlegge hvilke andre kommuner i sonen som måler luftkvalitet.

OBS! Hvis det er finnes målinger utenfor sonen som også kan være representative, kan disse også være med i videre vurderinger.

For å vite om forholdene i andre kommuner i sonen er representative for ens egen kommune må følgende kartlegges:

 • forurensningsnivået basert på målingene
 • kildene til luftforurensningen
 • klimatiske og topografiske forhold

Kommunen kan kontakte Nasjonalt referanselaboratorium eller Miljødirektoratet med spørsmål rundt dette.

Miljødirektoratet har utnevnt et nasjonalt referanselaboratorium for å sikre at kravene knyttet til måleprogram og rapportering følges. Ved behov for bistand til utforming av måleprogram kan kommunen ta kontakt med NRL.

Som ansvarlig for måleprogrammet kan kommunen få hjelp til valg av måleinstrumenter og plassering av målestasjoner. Dette sikrer at måleprogrammet oppfyller kvalitetssystemet for målinger.

Som administrator av kvalitetssystemet for målinger er oppgavene til NRL blant annet å:

 • utarbeide nye prosedyrer, oppdatere dokumentasjon, informere måleoperatørene om forandringer og oppdateringer i kvalitetssystemet og så videre
 • kurse personell som drifter målenettverkene i kommunene
 • veilede målenetteiere i kvalitetsspørsmål. Det kan være stasjonsplassering, valg av instrumentering, kursing og så videre
 • gjennomføre ekstern kvalitetskontroll av de ulike målenettoperatørene, såkalt "audit", for å sikre at drift av måleinstrumentene og kvalitetssikringen av måledata utføres på en måte som ivaretar kvalitetskravene, og eventuelt gi korrigerende forslag
 • godkjenne måledata som går inn i sentral database for luftkvalitetsdata.
 • bidra til å spre kunnskap om forhold som har med målinger, kvalitetssystem og rapportering å gjøre.

Norsk institutt for luftforskning er nasjonalt referanselaboratorium.

<lenke til Miljødirektoratet?>

For utredninger er det behov for konsulentbistand.

Bestilling av tjenester

Viktige punkter til utlysningen av tjenester med sikte på å kartlegge forurensningen i kommunen:

 • Kartlegging av konsentrasjonen i andre kommuner i sonen som måler
 • Kartlegging av kildebidraget til denne konsentrasjonen(e) og klimatiske og forhold i den kommunen som det sammenliknes med. En vurdering av om dette er representativt for din kommune er nødvendig.

Hvis representativt:

 • Vurdering av om graden av gjennomførte tiltak og type tiltak i den andre kommunen avviker fra din kommune og om dette kan bidra til forskjeller i forurensningskonsentrasjonen mellom de to kommunene.
 • Vurdering av om konsentrasjonen ved målestasjonen i den andre kommunen opp mot øvre vurderingsterskel og grenseverdien for å avgjøre om det er krav om henholdsvis tiltaksutredninger og tiltak i din kommune.

Hvis ikke representativt:

 • Kartlegging av forurensningen basert på målekampanje og/eller kjente data om utslipp og spredningsforhold, eventuelt ved hjelp av avanserte
  spredningsmodeller hvis det er mange kilder og det finnes tilstrekkelige inngangsdata (bakgrunnskonsentrasjoner, meteorologi og utslippsdata).
 • Vurdering av den kartlagte konsentrasjonen opp mot øvre vurderingsterskel og grenseverdien for å avgjøre om det er krav om henholdsvis tiltaksutredninger og tiltak.
 • Vurdering av om det er nødvendig med permanente målinger for å ha tilstrekkelig oversikt over forurensningssituasjonen.
 • Framstilling av metode for hvordan kartleggingen er gjennomført og hvilke data som ligger bak.

Opprette måleprogram

Hvis det ikke finnes representative målinger i sonen, bør kommunen opprette et måleprogram. Dette gjelder også hvis målekampanjer indikerer brudd
på grenseverdiene, selv om det finnes representative målinger.

Kommunen bør kontakte Miljødirektoratet for å endelig avgjøre om de har plikt til å måle.

Miljødirektoratet kan pålegge kommunen å opprette målestasjon med hjemmel i forurensningsforskriften § 7-11 om informasjon, rapportering og tilsyn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid