Finnes representative målinger?

Om kartleggingen viser at konsentrasjonsnivået er over øvre vurderingsterskel, må kommunen vurdere om andre kommuner i sonen gjennomfører målinger som er representative for egen  forurensningssituasjon. For å finne ut dette må kommunen kartlegge hvilke andre kommuner i sonen som måler luftkvalitet.

OBS! Hvis det er finnes målinger utenfor sonen som også kan være representative, kan disse også være med i videre vurderinger.

For å vite om forholdene i andre kommuner i sonen er representative for ens egen kommune må følgende kartlegges:

 • forurensningsnivået basert på målingene
 • kildene til luftforurensningen
 • klimatiske og topografiske forhold

Kommunen kan kontakte Nasjonalt referanselaboratorium eller Miljødirektoratet med spørsmål rundt dette.

<lenke til Miljødirektoratet?>

For utredninger er det behov for konsulentbistand.

Bestilling av tjenester

Viktige punkter til utlysningen av tjenester med sikte på å kartlegge forurensningen i kommunen:

 • Kartlegging av konsentrasjonen i andre kommuner i sonen som måler
 • Kartlegging av kildebidraget til denne konsentrasjonen(e) og klimatiske og forhold i den kommunen som det sammenliknes med. En vurdering av om dette er representativt for din kommune er nødvendig.

Hvis representativt:

 • Vurdering av om graden av gjennomførte tiltak og type tiltak i den andre kommunen avviker fra din kommune og om dette kan bidra til forskjeller i forurensningskonsentrasjonen mellom de to kommunene.
 • Vurdering av om konsentrasjonen ved målestasjonen i den andre kommunen opp mot øvre vurderingsterskel og grenseverdien for å avgjøre om det er krav om henholdsvis tiltaksutredninger og tiltak i din kommune.

Hvis ikke representativt:

 • Kartlegging av forurensningen basert på målekampanje og/eller kjente data om utslipp og spredningsforhold, eventuelt ved hjelp av avanserte
  spredningsmodeller hvis det er mange kilder og det finnes tilstrekkelige inngangsdata (bakgrunnskonsentrasjoner, meteorologi og utslippsdata).
 • Vurdering av den kartlagte konsentrasjonen opp mot øvre vurderingsterskel og grenseverdien for å avgjøre om det er krav om henholdsvis tiltaksutredninger og tiltak.
 • Vurdering av om det er nødvendig med permanente målinger for å ha tilstrekkelig oversikt over forurensningssituasjonen.
 • Framstilling av metode for hvordan kartleggingen er gjennomført og hvilke data som ligger bak.

Opprette måleprogram

Hvis det ikke finnes representative målinger i sonen, bør kommunen opprette et måleprogram. Dette gjelder også hvis målekampanjer indikerer brudd
på grenseverdiene, selv om det finnes representative målinger.

Kommunen bør kontakte Miljødirektoratet for å endelig avgjøre om de har plikt til å måle.

Miljødirektoratet kan pålegge kommunen å opprette målestasjon med hjemmel i forurensningsforskriften § 7-11 om informasjon, rapportering og tilsyn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid