Lokal luftforurensning reguleres gjennom flere regelverk; forurensingsloven, folkehelseloven, vegtrafikkloven og vegloven. Forurensingsforskriften kapittel 7 stiller minstekrav til luftkvaliteten.

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet har fastsatt kriterier for luftkvalitet som angir hvilke nivåer av forurenset luft som er trygge for de aller fleste i befolkningen.

Kilder til forurenset luft

Det finnes ulike kilder til lokal luftforurensning, og veitrafikk og vedfyring er de viktigste lokale kildene i Norge:

  • veitrafikk
  • vedfyring og forbrenning
  • skip og havn
  • industri
  • langtransportert luftforurensning
  • naturlige kilder
  • bygg- og anlegg

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet skal gi kommuner og andre aktuelle råd og veiledning i regelverket og skal også formidle statlig politikk på området. Miljødirektoratet har også egne plikter i forskriften. Vi følger opp Norges målenettverk for luftkvalitet og rapporterer data til Eftas overvåkingsorgan (ESA) og det europeiske miljøbyrået (EEA).

I tillegg formidler direktoratet miljøtilstanden, og inngår i det statlige Luftsamarbeidet som leverer flere tjenester. For eksempel varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge og Fagbrukertjenesten for luftkvalitet. 

Veiledning