Kommunens plikter, myndighet og ansvar

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 7 og har ansvaret for den lokale luftkvaliteten. Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes. I tillegg har kommunen viktige oppgaver som lokal helse- og planmyndighet. Det er viktig at kommunen ser disse rollene i sammenheng.

Ansvar for regelverket