Luftsamarbeidet består av Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og sammen leverer vi en rekke tjenester innenfor området lokal luftkvalitet.

Etatene i Luftsamarbeidet har et overlappende samfunnsoppdrag som skal bidra til å ivareta liv, helse og miljø gjennom å redusere utslipp til luft og eksponering for lokal luftforurensning. Luftsamarbeidet har mandat til å jobbe sammen for å oppnå fire gevinster for lokal luftkvalitet:

 • nå ut til utsatte grupper med rett informasjon
 • økt bevissthet og kompetanse om luftkvalitet i befolkningen
 • beslutningsstøtte for effektiv utførelse av tiltak og myndighet
 • kommunene oppfyller sine krav med tilstrekkelig kvalitet på en effektiv måte

Tjenestene skal bidra til at publikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de ferdes. Kommunen skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune og også et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak.

Hver tjeneste har sitt eget formål ut fra tilgjengelig informasjon og brukergruppe

Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge inneholder måledata og beregninger av lokal luftkvalitet som viser hvordan luftkvaliteten er i hele Norge nå og fram i tid. Data fra Norges målestasjoner opp til to uker tilbake i tid er også tilgjengelig, i tillegg til helseråd og informasjon om lokal luftkvalitet.

 • Målgrupper: Befolkningen og journaliseter.
 • Type informasjon: Kart, grafer og tabeller
 • Data for nedlasting: Graf som .png eller .xlsx

Dashboard for kommuner

Dashboardet er en del av varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge, for fagbrukere. Tjenesten inneholder avanserte visninger i kart og tabeller av varslingen som inkluderer meteorologi og utslippsfordeling.

 • Målgrupper: Kommuner og Meteorologisk institutt Kart og graf
 • Type informasjon: Kart og grafer

Måledata og beregninger av historiske luftkvalitet. For alle kommunene i Norge er følgende tilgjengelig fra og med år 2016:

 • forurensningskart
 • befolkningseksponering
 • informasjon om bidraget fra ulike kilder til luftforurensningen i kommunen (kildebidrag)
 • informasjon om utslippet av luftforurensning fra ulike kilder
 • kart til bruk i arealplanlegging (luftsonekart)

 • Målgrupper: Fagbrukere på området lokal luftkvalitet: Kommuner, stat, fylker, konsulenter, forskningsmiljøer.
 • Type informasjon: Kart, grafer, tabeller
 • Data for nedlasting: Mulighet for nedlasting kart som .png eller .geotiff; graf som .png eller .xlsx; tabeller som .xlsx

Nasjonal måledataoversikt

Nasjonal måledataoversikt som gir avanserte visninger i tabeller av målinger av luftkvalitet fra 2009-2020.

 • Målgrupper: Kommuner, fylker, konsulenter.
 • Type informasjon: Grafer og tabeller
 • Data for nedlasting: Mulighet for nedlasting av rådata i Excel

Et verktøy som gjør det mulig å teste ut effekten av ulike tiltak i alle Norges kommuner. Brukeren kan se de samme beregnede dataene som finnes i fagbrukertjenesten før og etter tiltak. For eksempel kart og befolkningseksponering, se forklaring av fagbrukertjenesten ovenfor.

 • Målgrupper: Fagbrukere: Kommuner, konsulenter, stat og lignende.
 • Type informasjon: Kart og graf
 • Data for nedlasting: Mulighet for nedlasting kart som .png og rådata til grafene som Excel

Innsyns og rapporteringsverktøy for kommunale veidata til lokale luftberegninger. For at tjenestene skal være så treffsikre som mulig er det behov for best mulig inngangsdata. Det er utviklet et eget verktøy for at kommunen skal kunne se, og dersom nødvendig korrigere, veidriftsdata og informasjon om piggdekkandel og start og slutt for piggdekksesong.

 • Målgruppe: Kommuner

Nasjonalt utslippssystem og database for lokal luftforurensning som tilbyr nedlasting av finskala utslippsdata med valg av området og ønskede utslippssektorer i kart.

 • Målgrupper: Konsulenter og forskning
 • Type informasjon: Kart
 • Data for nedlasting: Rådata som .shp, .fgdb, .csv og .xls

For å kunne tilby tjenester med god kvalitet bruker vi også datakilder fra andre aktører.

Eksempler er det europeiske Copernicus-programmet og atmosfæretjenesten (Cams), kommuner, Nasjonalt referanselaboratorium for luftkvalitetsmålinger (NRL) og Norsk institutt for luftforskning (Nilu).