Luftsamarbeidet består av Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og sammen leverer vi en rekke tjenester innenfor området lokal luftkvalitet.

Etatene i Luftsamarbeidet har et overlappende samfunnsoppdrag som skal bidra til å ivareta liv, helse og miljø gjennom å redusere utslipp til luft og eksponering for lokal luftforurensning. Luftsamarbeidet har mandat til å jobbe sammen for å oppnå fire gevinster for lokal luftkvalitet:

  • nå ut til utsatte grupper med rett informasjon
  • økt bevissthet og kompetanse om luftkvalitet i befolkningen
  • beslutningsstøtte for effektiv utførelse av tiltak og myndighet
  • kommunene oppfyller sine krav med tilstrekkelig kvalitet på en effektiv måte

Tjenestene skal bidra til at publikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de ferdes. Kommunen skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune og også et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak.

Hver tjeneste har sitt eget formål ut fra tilgjengelig informasjon og brukergruppe

For å kunne tilby tjenester med god kvalitet bruker vi også datakilder fra andre aktører.

Eksempler er det europeiske Copernicus-programmet og atmosfæretjenesten (Cams), kommuner, Nasjonalt referanselaboratorium for luftkvalitetsmålinger (NRL) og Norsk institutt for luftforskning (Nilu).