Og for at miljømyndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene.

Retningslinjene er et resultat av samarbeidet mellom Miljødirektoratet, Miljødirektoratets utnevnte faggruppe, petroleumsindustrien og konsulenter og skal fungere som en mal for hvordan de mer generelle forskriftskravene kan oppfylles.

Retningslinjene omfatter forventet omfang av overvåkingsaktivitetene, hvilke parametere som bør analyseres og hvilke metoder som bør benyttes, nødvendig akkreditering og mal for rapportering.

Veilederene er oppdatert i 2023. 

Veiledere på norsk og engelsk