I forbindelse med utarbeidelse av avslutningsplan etter petroleumsloven skal operatøren identifisere aktiviteter som kan føre til forurensning og som krever tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Søknad til oss må sendes i godt tid som omtalt under punkt 3.

Søknaden bør så langt det er mulig omfatte alle aktiviteter som er forbundet med avslutning. Dersom avslutningen vil gå over lang tid, og man ikke har tilstrekkelig detaljert kunnskap om alle aktiviteter, kan ulike aktiviteter søkes om i ulike faser.

En oversikt over alle aktiviteter, med en foreløpig tidsplan for gjennomføring, skal skisseres i første søknad.

Avslutningsaktiviteter som kan medføre forurensning eller fare for forurensning kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende):

 • Rengjøring og tømming av prosessutstyr, tanker, kabler og rør etc.
 • Håndtering av strukturvann.
 • Fjerning av begroing og håndtering av fremmede organismer.
 • Mudring eller andre aktiviteter som forstyrrer forurenset sediment.

 Operatøren må beskrive følgende i søknaden:

 • Aktiviteter og tidsplan for planlagte aktiviteter.
 • Hva som skal fjernes og eventuelt etterlates med begrunnelse, eventuelt henvisning til konsekvensutredningen til avslutningsplan.
 • Metoder og teknologier som planlegges benyttet, herunder rengjøring og tømming av rør og kabler, kuttemetoder, håndtering av strukturvann og fjerning av begroing. Begrunnelse for valg av metode og teknologier og vurdering i forhold til hva som er å anse som BAT må også fremkomme.
 • Forurensningssituasjon i området, herunder resultater fra miljøundersøkelser.
 • Bruk og utslipp av kjemikalier og andre forventede utslipp til sjø og utslipp til luft i forbindelse med avslutningsaktiviteter, samt beskrivelse av tiltak for å redusere utslipp. Dette inkluderer utslipp til luft fra flyttbare innretninger (rigger/fartøy) som bedriver petroleumsaktivitet, herunder pluggeoperasjoner og andre brønnoperasjoner, floteller, løftefartøy, fartøy som benyttes til kutting av infrastruktur og til rengjøring av rørledninger og kabler.
 • Fysisk påvirkning av sjøbunn og tiltak for å redusere påvirkning.
 • Avfallshåndtering, materialgjenvinning og sirkulær økonomi, herunder BAT-vurderinger (tekniske og økonomiske muligheter) og planer for fjerning av rør og kabler
 • Risiko for akutt forurensning og planlagt beredskap.
 • Vurdering av risiko for spredning av fremmede organismer og plan for håndtering av marin begroing ved fjerning av installasjoner.
 • Vurdering av spredning av mikroplast fra coating ved etterlatelse av rørledninger.
 • Plan for miljøovervåking under og etter avslutning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid