Forurensningsloven

Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og på hvilke vilkår, har Miljødirektoratet et vidt skjønn. Det følger av forurensningslovens § 11 femte ledd at Miljødirektoratet skal legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Forurensningsmessige hensyn skal tillegges stor vekt, men også andre miljøulemper og faktorer som arbeidsplasser og samfunnsøkonomi kan få betydning for avgjørelsen. Søknaden må derfor inneholde tilstrekkelige informasjon om disse forholdene.

Naturmangfoldloven

For at Miljødirektoratet skal ivareta prinsippene i naturmangfoldloven må vi ha tilstrekkelig informasjon om hvordan planlagt aktivitet kan påvirke naturmangfoldet.

Det følger av naturmangfoldloven § 7 at vi skal legge prinsippene i § 8-10 i naturmangfoldloven til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Prinsippene omfatter kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9) og prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10). Vi skal også legge vektlegge forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. Dette er overordnede mål som skal ivareta naturtyper, økosystemer og arter i norsk natur.

Informasjon om miljøforhold

I en tillatelse vil Miljødirektoratet fastsette krav til virksomheten gjennom vilkår etter forurensningsloven § 16 eller nærmere krav til konkrete aktiviteter i medhold av aktivitetsforskriften. Vi vil på grunnlag av innsendt informasjon foreta en helhetlig vurdering av hvilke krav som skal stilles og hvilke utslippskomponenter som skal reguleres gjennom spesifikke utslippsgrenser.

Ved fastsettelsen av utslippsgrenser og øvrige krav skal vi ta hensyn til miljøets tilstand og mulige effekter av forventede utslipp. 

Beste tilgengelige teknikker (BAT)

Operatøren skal velge de tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som etter en samlet vurdering gir de beste resultater, jf. forurensingsloven § 2 nr. 3 jf. rammeforskriften § 11 andre ledd.  Søknaden må inneholde informasjon om hvilke vurdering og teknologi som er valgt og om disse er BAT (beste tilgjengelig teknikker).

Søknaden er offentlig

Søknader vi mottar er offentlige. Dette følger av offentleglova. Det er strenge regler for å kunne unnta informasjon fra offentligheten. Det kan gjøres unntak, men det skal tungtveiende grunner til. Informasjon som er underlagt taushetsplikt skal unntas offentlighet. Operatøren må gi opplysninger om dette i søknaden.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid