Forurensning er forbudt med mindre det er lovliggjort, enten i lovens egne bestemmelser, i forskrift eller i særskilt tillatelse. Dette følger av forurensingsloven § 7 første ledd.

Forurensning fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel er regulert i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten, og gjennom tillatelse etter forurensingsloven.

Må søke om tillatelse til alle forurensende aktiviteter

Operatøren må søke om tillatelse til alle aktiviteter som vil eller kan føre til forurensning, med mindre det er regulert i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet for petroleumsvirksomheten.

Slike aktiviteter er blant annet leteboring, produksjonsboring, produksjon, brønntesting, pluggeoperasjoner, klargjøringsoperasjoner, avviklingsaktiviteter og injeksjon.

Søknad om ny forurensende aktivitet

Skjema for å søke om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven finnes nå i vår løsning Tilde. Men Tilde kan foreløpig bare benyttes til søknader om nye tillatelser til forurensende aktiviteter på land og til havs, og hvis det er behov for full revisjon av en eksisterende tillatelse.

For søknader om mindre endringer av eksisterende tillatelser finnes det foreløpig ikke et eget skjema.

Søknad om endringer av eksisterende tillatelser

Søknader om endringer av eksisterende tillatelser til industri til havs og leteboringer skal fremdeles følge denne veilederen du er i nå.

Målet med veilederene er å lette arbeidet for søkerne og bidra til at søknadene blir fullstendige, for derved å korte ned saksbehandlingstiden hos forurensningsmyndighetene.

Krav til søknader offshore

Miljødirektoratet mottar og behandler søknader om tillatelse etter forurensningsloven fra operatørene på norsk kontinentalsokkel. Forurensningsforskriften § 36-2 fastsetter krav til hva en søknad om tillatelse skal inneholde.

Veilederen gjentar ikke krav stilt i lover og forskrifter, men henviser til relevante forskriftskrav. Vi forutsetter at kravene er kjent for operatøren.

Operatøren har et selvstendig ansvar for å vurdere hva som er relevant for en søknad og for å gi fullstendige opplysninger. Miljødirektoratet kan kontaktes ved spørsmål om innholdet i søknaden.

Veilederen er ikke juridisk bindende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid