Operatøren må søke om injeksjon av produsert vann og annet flytende eller fast materiale til undersjøisk geologisk formasjon. Dette er gitt av § 71 i aktivitetsforskriften.

I søknaden må operatøren redegjøre for:

 • hvilke strømmer som planlegges injisert
 • mengder som planlegges injisert
 • hvilke injeksjonsbrønner som skal benyttes
 • operatørens vurdering av brønnlokasjonens og formasjonens egnethet for injeksjon
 • planlagt tiltak for å hindre lekkasje eller oppdage lekkasje tidligst mulig (se aktivitetsforskriften § 57 med veiledning)
 • plan for alternativ håndtering av strømmene dersom injeksjonsanleggene er ute av drift
 • forventet regularitet for anlegget der injeksjon av produsert vann er primærløsning

Miljødirektoratet vil normalt kunne gi tillatelse til injeksjon av:

 • produsert vann jf. aktivitetsforskriften § 60
 • ojeholdig drenasjevann og annet oljeholdig vann jf. aktivitetsforskriften § 60a. Annet oljeholdig vann omfatter vaskevann fra tankvask og rengjøring av prosessutstyr, samt væsker fra boring, komplettering og brønnvask
 • borekaks med vedheng av borevæsker og formasjonsolje, jf. aktivitetsforskriften § 68. Dette omfatter også borekaks der vedhenget av basevæske i organisk borevæske eller formasjonsolje er høyere enn 10 gram per kilo tørrstoff.
 • sand og andre faste partikler jf. aktivitetsforskriften § 68. Dette omfatter også sand og andre faste partikler der vedhenget av basevæske i organisk borevæske eller formasjonsolje er høyere enn 10 gram per kilo tørrstoff.
 • brønnstrømmer fra brønnopprenskninger og brønnoppstarter, jf. aktivitetsforskriften § 69.
 • væske som sirkuleres ut ved plugging av brønner (gamle brønnvæsker)

Søknad om injeksjon og lagring av CO2 skal utarbeides i samsvar med forurensningsforskriften § 35 -15. Vi viser også til OSPAR Guidelines for Risk Assessment and Management of Storage of CO2 Streams in Geological Formations) OSPAR Reference No 2007-12) og til EU-veiledningsdokumenter (Guidance 1-4) til EU-direktiv 2009/31.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid