Operatøren må redegjøre for injeksjon av annet enn gass og sjøvann.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • hvilke strømmer som planlegges injisert
 • mengder som planlegges injisert
 • hvilke injeksjonsbrønner som skal benyttes
 • operatørens vurdering av brønnlokasjonens og formasjonens egnethet for injeksjon
 • planlagt tiltak for å hindre lekkasje eller oppdage lekkasje tidligst mulig (se aktivitetsforskriften § 57 med veiledning)
 • plan for alternativ håndtering av strømmene dersom injeksjonsanleggene er ute av drift
 • forventet regularitet for anlegget der injeksjon av produsert vann er primærløsning

Miljødirektoratet vil kunne gi tillatelse til injeksjon av:

 • produsert vann, drenasjevann og annet olje- og kjemikalieholdig vann som er relatert til brønn eller reservoar
 • kaks med vedheng av borevæske, samt sand og faste partikler
 • olje- og kjemikalieholdig vann fra formasjonstesting, opprensking eller oppstart av brønner
 • andre brønnstrømmer dersom injeksjon er det beste miljømessige alternativet for disponering

Miljødirektoratet gir vanligvis ikke tillatelse til injeksjon av spillolje.

Søknad om injeksjon og lagring av CO2 skal utarbeides i samsvar med forurensningsforskriften § 35 -15. Vi viser også til OSPAR Guidelines for Risk Assessment and Management of Storage of CO2 Streams in Geological Formations) OSPAR Reference No 2007-12) og til EU-veiledningsdokumenter (Guidance 1-4) til EU-direktiv 2009/31.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid