Operatøren må i søknaden redegjøre for bruk og utslipp av kjemikalier.

Operatøren må søke om all bruk og utslipp av kjemikalier i henhold til § 66 i aktivitetsforskriften. Dette inkluderer nå også natriumhypokloritt som produseres på feltet, kjemikalier som brukes til rensing i anlegg for drikkevannsproduksjon, og utslipp av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper.

Behov for kjemikalier i svart og rød kategori og gul underkategori 2 og 3 skal begrunnes spesifikt jfr. aktivitetsforskriften § 65.

Søknaden skal inneholde en oversikt over alle produkter (handelsnavn) som er planlagt brukt og sluppet ut. Oversikten skal være i tabellform og kan legges ved som et regneark, som vist under (Planlagt bruk og utslipp – produktnivå).

Søknaden skal også inneholde en samlet oversikt over planlagt bruk og utslipp av kjemikalier på stoffnivå i de ulike fargekategoriene, se eksempel på tabell under (Planlagt bruk og utslipp – stoffnivå)

Operatøren kan søke om et samlet forbruk per år av et utvalg sporstoffer i svart kategori. Dette må begrunnes.

Dispergeringsmidler til bruk ved akutt forurensing blir omtalt i kapitlet om miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning.

For felt med flere installasjoner bør mengder forbruk og utslipp oppgis per installasjon.

For søknader som omfatter boring av flere brønner over flere år skal operatøren om mulig spesifisere forbruk og utslipp av kjemikalier for hvert år.

Mengder kjemikalier som operatøren søker om å bruke og slippe ut skal gjenspeile det reelle behovet. Operatøren skal redegjøre for vurderingene som ligger til grunn for beregningene. Eventuelt påslag i estimerte mengder og begrunnelse for påslaget skal framkomme. Ved stor usikkerhet i tallene, bør omsøkte mengder rundes av på en hensiktsmessig måte. 

Kjemikalier som gjenbrukes på stedet anses ikke som nytt forbruk. Søknaden bør inneholde informasjon om mengder som planlegges gjenbrukt.

Miljøvurderinger

Søknaden skal inneholde en oppsummering av miljøvurderingene for alle kjemikaliene operatøren søker om bruk og utslipp av jfr. aktivitetsforskriften § 64. For stoff som er moderat nedbrytbare (tilsvarende BOD28 mellom 20 % og 60 %) skal egenskapene til nedbrytningsproduktene vurderes, jf. aktivitetsforskriften §§ 63 og 64. Operatørene må også vurdere potensielle miljøkonsekvenser av utslippene. 

Økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF skal kunne gjøres tilgjengelig for Miljødirektoratet gjennom databasen NEMS Chemicals eller på annen måte. Operatøren skal opplyse om medlemskap i NEMS Chemicals.

Valg og håndtering av borevæske

Operatøren skal redegjøre for:

  • hvilke borevæsker som er planlagt brukt i de ulike brønnseksjonene. Behov for bruk av oljebasert borevæske må begrunnes for hver enkelt brønnseksjon
  • hvilke mengder som er planlagt injisert
  • håndtering av brukt borevæske

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid