Operatøren må søke om utslipp av kjemikalier i henhold til § 66 i aktivitetsforskriften. Dette inkluderer også natriumhypokloritt som produseres på feltet, kjemikalier som brukes til rensing i anlegg for drikkevannsproduksjon, og utslipp av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper.

Dispergeringsmidler til bruk ved akutt forurensing skal ikke søkes om her. Disse er regulert i forurensningsforskriften kapittel 19. Se også kapittel om miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning i denne veilederen.

Bruk av kjemikalier er lovlig i henhold til aktivitetsforskriften § 66. Operatøren må derfor ikke søke om bruk av kjemikalier så fremt bruken er i henhold til kravene i aktivitetsforskriften § 62 til § 65, innretningsforskriften § 15 og krav gitt i medhold av produktkontrolloven.

Bruk av borevæsker

Operatøren skal redegjøre for:

  • hvilke borevæsker som er planlagt brukt i de ulike brønnseksjonene,
  • behov for bruk av oljebasert borevæske,
  • håndtering av brukt borevæske.

Valg av kjemikalier som slippes ut

Tekniske og sikkerhetsmessige grunner for bruk av kjemikalier som planlegges sluppet ut i svart og rød kategori, og gul underkategori 2 og 3, skal redegjøres for i søknaden. Operatøren skal også informere om mulighet for substitusjon av disse kjemikaliene. Krav til valg av kjemikalier er gitt i aktivitetsforskriften § 65.

Miljøvurdering av kjemikalier som slippes ut

Søknaden skal inneholde en oppsummering av miljøvurderingene for alle kjemikaliene operatøren søker om å slippe ut. Se aktivitetsforskriften § 64. For stoff som er moderat nedbrytbare (tilsvarende BOD28 mellom 20 % og 60 %) skal egenskapene til nedbrytningsproduktene vurderes, jf. aktivitetsforskriften §§ 63 og 64. Operatøren må også i søknaden synliggjøre vurderinger av mulige miljøkonsekvenser av utslippene.

Tiltak for å redusere bruk og utslipp

Operatøren skal kort redegjøre for planlagte tiltak for å redusere bruk og utslipp av kjemikalier i henhold til krav i aktivitetsforskriften § 66. 

Oversikt over kjemikalier som slippes ut

For kjemikalier som går til utslipp skal følgende inkluderes i søknaden:

  • oversikt over alle produkter (handelsnavn) i tabellform, inkludert mengder bruk og utslipp, se eksempel på tabell under.
  • oversikt over planlagt bruk og utslipp på stoffnivå i de ulike fargekategoriene, se eksempel på tabell under.

Mengder kjemikalier som operatøren søker om å slippe ut skal gjenspeile det reelle behovet. Operatøren skal redegjøre for vurderingene som ligger til grunn for beregningene. Eventuelt påslag i estimerte mengder og begrunnelse for påslaget skal framkomme av søknaden. Ved stor usikkerhet i tallene, bør omsøkte mengder rundes av på en hensiktsmessig måte.

For felt med flere installasjoner bør mengder bruk og utslipp oppgis per installasjon.

For søknader som omfatter boring av flere brønner over flere år skal operatøren om mulig spesifisere bruk og utslipp av kjemikalier for hvert år, og hvor mange brønner som er lagt til grunn.

Økotoksikolgisk dokumentasjon

Økotoksikologisk dokumentasjon i form av HOCNF skal kunne gjøres tilgjengelig for Miljødirektoratet gjennom databasen NEMS Chemicals eller på annen måte. Operatøren skal opplyse om medlemskap i NEMS Chemicals.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid